بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  به عفونت ناشی ازسارکوپت اسکابئی ( Sarcoptes scabiei var huminis )گال می‌گویند که یک بیماری جلدی پاپولی با خارش بسیار شدید مخصوصاً در شب‌ها، همراه است. آمار موجود مؤید آن است که این بیماری در مراکز نظامی گزارش شده است. لذا، هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان شیوع گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی می‌باشد.   این مطالعه، از نوع توصیفی به‌روش مقطعی می‌باشد.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه سربازان و کارکنان هفت پادگان آموزشی نیروی زمینی سپاه می‌باشند که در نیمه دوم سال 1378 و نیمه اول سال 1379 حضور داشتند. در حین معاینه بالینی، افرادی‌که دچار خارش بودند با استفاده از تست جوهر، تشخیص داده می‌شدند. داده‌های این مطالعه با کمک برنامه نرم‌افزاری SPSS for Windows(version 10.0) و با استفاده از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   در این تحقیق، 35000 نفر زیر دیپلم، 23000 نفر دیپلم و 850 نفر فوق دیپلم و بالاتر در حال گذراندن دوره‌های مختلف آموزشی بررسی شدند. از جمعیت مورد مطالعه 66 نفر دچار بیماری گال شده بودند. در نتیجه میزان شیوع گال تقریباً 1/1در هزار تعیین گردید. اکثر افراد مبتلا (8/78%) دارای تحصیلات زیر دیپلم بودند. سربازانی‌که هفته‌ای یکبار امکان استحمام داشتند، بالاترین نسبت بیماری (8/54) در آنها دیده شد. از نظر وضعیت پتوها، سربازانی که از پتوی مستعمل استفاده کرده بودند، بیشترین نسبت بیماری (2/95) مربوط به آنها بود.   این مطالعه نشان داد که ارتباط بین بیماری و سطح تحصیلات از نظر آماری معنی دار است ( P

کلیدواژه‌ها