بررسی علل شیوع شکستگی‌های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه‌‌ا… «عج»: یک مطالعه 5 ساله

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  علل و شیوع شکستگی‌های صورت در کشورهای مختلف متغیر است. در کشورهای نیجریه، لیبی، اروپا و آمریکا از دیرباز بیشترین علل شکستگی‌های صورت، تصادفات ذکر شده است. لیکن امروزه در ممالک توسعه یافته ضرب و شتم نیز از عوامل کمتر شایع شکستگی‌ها به حساب می‌آیند.   درباره شیوع شکستگی‌های فک و صورت در کشورهای خاورمیانه گزارشات زیادی در دست نیست. از ایران نیز گزارش دقیقی وجود ندارد. لذا، هدف این مطالعه بررسی شیوع شکستگی‌های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه‌ا ...« بوده است.   در این تحقیق 211 بیمار مذکر و 26 بیمار مؤنث، با محدوده سنی 3 تا 73 ساله را از نظر سن، جنس، علل و محل شکستگی‌های فک و صورت بررسی کرده‌ایم.   در طی 5 سال فراوانی شکستگی‌ها به قرار زیر بود: 176 شکستگی‌ فک تحتانی،‌33 شکستگی‌ فک فوقانی،‌ 32 شکستگی گونه،‌ 57 شکستگی‌ کاسه چشم،‌ 5 شکستگی‌ بینی و 4 شکستگی پیشانی.   بیشترین محل شکستگی‌ در فک تحتانی، شکستگی کندیل بود (32%). در فک فوقانی بیشترین نوع شکستگی لوفورت 2 بود. بیشترین علل شکستگی‌ها تصادفات ماشین (73 مورد) و موتورسیکلت (55 مورد) بود. موارد شکستگی‌های ناشی از سقوط از بلندی 48 مورد، ضرب و شتم 23 مورد، حوادث ورزشی 15 مورد و جراحات جنگی 23 مورد بوده است.   نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، بیشترین علل شکستگی‌‌های فک و صورت، تصادفات اتومبیل و موتورسیکلت بوده است و این حوادث 54% شکستگی فک و صورت را به‌خود اختصاص داده‌اند. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد، اعمال شدیدتر مقرارات راهنمایی و رانندگی بتواند از میزان شکستگی‌های صورت بکاهد. 

کلیدواژه‌ها