بررسی وضعیت ایمنی ضدسرخک در سربازان نیروی ‌زمینی سپاه پاسداران در سال 82 – 1381

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  سرخک یک بیماری ویروسی مسری است که همراه راش پوستی و انانتم کوپلیک می‌باشد. هرچند بیماری به‌دنبال واکسیناسیون کاهش یافته است ولی همچنان اپیدمی‌های کوچک از سرخک در جوانان و بالغین دیده می‌شود و یک مشکل بهداشتی کشور می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضع ایمنی سربازان سپاه پاسداران انجام شده است.   در این مطالعه 360 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. نحوه بررسی با استفاده از پرسشنامه شامل: سن، سطح سواد، سیگاری‌بودن، ابتلای قبلی به سرخک، تماس با فرد مبتلا به سرخک، تماس در خانواده و سابقه واکسن ضد سرخک تکمیل گردید. در این بررسی سرولوژی ضدسرخک IgG) و (IgM به روش الیزا و با تعیین سطح OD ، Cut - off و گرفتن cc 5 خون از افراد انجام و اطلاعات حاصل با SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.   در این مطالعه 100% افراد مرد و میانگین سنی 89/ . ± 46/20 داشتند. 5/22% افراد کاملاً از نظر سرولوژی ضدسرخک منفی بودند. در این مطالعه افزایش سطح سواد با میزان مثبت‌ بودن سرولوژی رابطه مستقیم داشت و معنی‌دار بود ( 20/ 0 › P ) و 3/21% از نظر سابقه واکسیناسیون منفی و حدود 1/51% افراد IgM مثبت بودند.   با توجه به عدم پروتکتیو بودن درصد زیادی از جامعه مورد بررسی و احتمال خطر اپیدمی مجدد، توصیه می‌شود که واکسیناسیون در سربازان و سنین جوانی و بالغین تکرار شود. 

کلیدواژه‌ها