نویسنده = زهرا فارسی
اعتبارسنجی و بازنگری بخش بیماری‌های اعصاب و روان آیین‌نامه معافیت پزشکی مشمولان وظیفه عمومی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1690-1700

10.30491/jmm.2023.1001199

محمدرضا ابراهیمی؛ فرهاد آوخ؛ ارسیا تقوا؛ زهرا فارسی؛ لیلا گنابادی نژاد


تجارب زیسته پرستاران نظامی از جنگ- مقاله مروری کوتاه

دوره 21، شماره 5، مهر و آبان 1398، صفحه 427-435

فاطمه تیموری؛ زهرا فارسی


بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر شجاعت اخلاقی پرستاران بیمارستان های نظامی مشهد

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 410-417

معصومه حسینی یزدان اباد سفلی؛ منیره عبادی؛ زهرا فارسی