تجارب زیسته پرستاران نظامی از جنگ- مقاله مروری کوتاه

نوع مقاله : مروری کوتاه

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا

2 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پرستاران نظامی، تجارب ارزنده ای را از حضور در مناطق جنگی کسب کرده‌اند که تلفیق این تجارب می­تواند دانش سرمایه‌ای ارزشمندی را برای نسل کنونی و آینده ایجاد کند. هدف از این مطالعه، تحلیل نتایج حاصل از تجارب زیسته پرستاران نظامی از جنگ در مطالعات منتشر شده می‌باشد.
روش­ها: در این مطالعه مروری کوتاه، به منظور یافتن منابع و مطالعات مرتبط، در داده پایگاه های معتبر علمی مانند  , Sid Iran Medex Direct, Irandoc, Scopus, Magiran,  PubMed, Google Scholar, Scopus, Web of Science, Pro Quest, CINHAL, Ovid,  در سالهای 2000 تا 2018 با ترکیبی از کلمات کلیدی جنگ، پرستار، نظامی، پژوهش کیفی، ‌تجربه زیسته و پدیده‌شناسی جستجویی جامع انجام شد. متون توسط دو پژوهشگر به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: از مجموع 30 مقاله به دست آمده، بر اساس معیارهای ورود و خروج 9 مقاله مرتبط با هدف مطالعه انتخاب شدند. پس از بررسی 9 مقاله، شش حیطه مربوط به تجارب زیسته پرستاران نظامی از جنگ شامل: استرس جنگ، تطابق با شرایط جنگ، رشد حرفه ای، پرستاران در معرض صدمه، معضلات اخلاقی و مدیریت و رهبری بود از متون استخراج شد.
نتیجه‌گیری: پرستاران نظامی در طول جنگ، سختی‌های زیادی را تجربه می‌کنند که با بهره‌گیری از این تجربیات می‌توان در شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های مناسب در شرایط مشابه و تولید دانش در زمینه آموزش و آماده کردن پرستاران نظامی جهت مواجه با شرایط نا متعارف و بحرانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


1. Rivers F, Gordon S. Military nurse deployments: Similarities, differences, and resulting issues. Nursing Outlook. 2017; 65(5):S100-S8. 2. Hoge CW, Castro CA, Messer SC, McGurk D, Cotting DI, Koffman RL. Combat duty in Iraq and Afghanistan, mental health problems, and barriers to care. New England Journal of Medicine. 2004; 351(1):13-22. 3. Bastian M. Experiences of military nurses deployed to war and their effect on their mental healt [Ph.D Thesis]. Arcada; 2017. 4. Rivers FM, Dukes S, Hatzfeld J, Yoder LH, Gordon S, Simmons A. Understanding post-deployment reintegration concerns among en route care nurses: A mixed-methods approach. Military Medicine. 2017; 182(suppl_1):243-50. 5. Davidson TA. Equipping military nurses with evidence to care for the wounded. Nursing Outlook. 2017; 65(5):S34-S5. 6. Scannell‐Desch E, Doherty ME. Experiences of US military nurses in the Iraq and Afghanistan wars, 2003–2009. Journal of Nursing Scholarship. 2010; 42(1):3-12. 7. Rahimaghaee F, Hatamopour K, Seylani K, Delfan V. Nurses' perceptions of care during wartime: a qualitative study. International Nursing Review. 2016; 63(2):218-25. 8. Farsi Z, Dehghan Nayeri N. Pain and Suffering: Experiences of Health Care Professionals in the Iran -Iraq War: A Content Analysis Study. Journal of Military Medicine 2017; 19(3): 222-233. 9. Firouzkouhi M, Zargham-Boroujeni A, Nouraei M, Yousefi H, Holmes C. The wartime experience of civilian nurses in Iran–Iraq war, 1980–1988: An historical research. Contemporary Nurse. 2013; 44(2):225-31. 10. Finnegan A, Finnegan S, McKenna H, McGhee S, Ricketts L, McCourt K, et al. Characteristics and values of a British military nurse. International implications of War Zone qualitative research. Nurse Education Today. 2016; 36:86-95. 11. Finnegan A, Lauder W, McKenna H. The challenges and psychological impact of delivering nursing care within a war zone. Nursing Outlook. 2016; 64(5):450-8. 12. Elliott B. Military nurses' experiences returning from war. Journal of Advanced Nursing. 2015; 71(5):1066-75. 13. Haynes RB, Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg W, Langley GR. Evidence-based medicine: how to practice & teach EBM. Canadian Medical Association Journal. 1997; 157(6):788. 14. Rivers FM, Gordon S, Speraw S, Reese S. US Army nurses' reintegration and homecoming experiences after Iraq and Afghanistan. Military Medicine. 2013; 178(2): 166-73. 15. Goodman P, Edge B, Agazio J, Prue-Owens K. Military nursing care of Iraqi patients. Military Medicine. 2013; 178(9):1010-5. 16. Tow JC, Hudson DB. Lived experience of the warrior nurse as an advisor. Military Medicine. 2016; 181(4):328-33. 17. Hagerty BM, Williams RA, Bingham M, Richard M. Military nurses and combat‐wounded patients: A qualitative analysis of psychosocial care. Perspectives in Psychiatric Care. 2011; 47(2):84-92. 18. Scannell‐Desch EA. Lessons learned and advice from Vietnam War nurses: a qualitative study. Journal of Advanced Nursing. 2005; 49(6):600-7. 19. Lal S, Spence D. Humanitarian nursing in developing countries: a phenomenological analysis. Journal of Transcultural Nursing. 2016; 27(1):18-24. 20. Kelley PW, Kenny D, Donley R. Experiences of vulnerability and uncertainty during the Iraq and Afghanistan wars: Stories of wounded service members and the nurses who cared for them. Nursing Outlook. 2017; 65(5): 71-80.