بررسی رضایتمندی از کیفیت دوره تحصیلی و آموزش مجازی طی پاندمی کووید-19 در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا در نیمسال دوم 99-1398

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه آموزشی بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی آجا

3 گروه آموزشی مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: دانشگاه های علوم پزشکی در پاندمی کووید-19 با چالش های زیادی مواجه شده اند. هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا از کیفیت دوره تحصیلی و آموزش مجازی طی بحران پاندمی کووید-19 می باشد.
روش‌ها: این مطالعه مقطعی (توصیفی- همبستگی) در نیمسال دوم تحصیلی 99-1398 انجام شد. کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری آجا به روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. فرم جمع آوری اطلاعات فردی، پرسشنامه های تجربه دوره تحصیلی و رضایت از آموزش الکترونیکی جهت جمع آوری داده ها استفاده شد.
یافته‌ها: کیفیت دوره آموزشی از دید 66/2% دانشجویان رضایتبخش بود. میزان رضایت 56/3% دانشجویان از آموزش های مجازی در حد متوسط بود. از بین متغیرهای جمعیت شناختی، فقط ترم تحصیلی دانشجویان به عنوان متغیر پیش بینی کننده رضایت از دوره آموزشی محسوب می شد (0/0001> P < /span>). ارتباط معناداری بین ابعاد و نمره کل رضایت از دوره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دیده نشد (0/05< P < /span>). همه ابعاد پرسشنامه تجربه دوره تحصیلی پیش بینی کننده های معناداری بر رضایت دانشجویان از دوره تحصیلی بودند (0/0001> P < /span>).
نتیجه‌گیری: تداوم آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی در دوره پاندمی کووید-19 در راستای تربیت دانش آموختگانی حرفه ای و توانمند جهت کاهش بارکاری بیمارستان ها یکی از دغدغه های اصلی مدیران آموزشی می باشد. توصیه می شود در بحران کووید 19 به کیفیت آموزش های مجازی و حضوری توجه ویژه ای شود تا بتوان تجربه سبک های موفق یاددهی-یادگیری را معرفی، مشخص و ارزشیابی نمود و آغازگر چرخه اصلاح و بهبود فرایند آموزش حتی در پاندمی کووید-19 شد.    

کلیدواژه‌ها


1. Xu X-W, Wu X-X, Jiang X-G, Xu K-J, Ying L-J, Ma C-L, et al. Clinical findings in a group of patients infected with the 2019 novel coronavirus (SARS-Cov-2) outside of Wuhan, China: retrospective case series. BMJ. 2020;368:m606. doi: 10.1136/bmj.m606. 2. Ministry of Health and Medical Education. Two person died because of COVID-19 in Qom. 2020, [cited February 19, 2020]. Available from: air.ir/ZwqeSao. (Persian) 3. Farsi Z, Ahmadi Y, Alazmani Noodeh F, Hamidi Farahani R, Baniyaghoobi F. Presenting characteristics, comorbidities, and outcomes among hospitalized patients with 2019 Novel Coronavirus-infected pneumonia in Tehran, Iran. Jundishapur J Chronic Dis Care. 2020;9(3):e104512 doi: 10.5812/jjcdc.104512. 4. World Health Organization. The WHO characterizes COVID-19 as a pandemic 2020. [cited March 15, 2020]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen. 5. Dewart G, Corcoran L, Thirsk L, Petrovic K. Nursing education in a pandemic: Academic challenges in response to COVID-19. Nurse Educ Today. 2020;92:104471. doi: 10.1016/j.nedt.2020.104471. 6. Dastani M. COVID 19: A new beginning in virtual education at the medical universities of Iran. Horizons of Medical Education Development. 2020;11(1):1-4. doi: 10.22038/hmed.2020.50428.1059. (Persain) 7. Almarzooq ZI, Lopes M, Kochar A. Virtual learning during the COVID-19 pandemic: A disruptive technology in graduate medical education. Journal of the American College of Cardiology. 2020. doi: 10.1016/j.jacc.2020.04.015. 8. Nashwan A, Mohamed A, Kelly D. Editorial: Nursing Education in the Emergence of COVID-19. Open Journal of Nursing. 2020;10:595-7. doi: 10.4236/ojn.2020.106040. 9. Ghanbari SRS, H; Ziaei, M; Mosleh, M. Presenting an e-learning evaluation model in the electronic unit of Islamic Azad University. Educational Management Research. 2019;41(11):75-100. (Persian) 10. Manee FM. Testing of Social-Cognitive Model of Academic Satisfaction in Undergraduate Students. Journal of Psychology. 2013;17(2):201-219. (Persian) 11. Joseph M, Yakhou M, Stone G. An educational institution's quest for service quality: customers’ perspective. Quality Assurance in Education. 2005;13(1):66-82. doi: 10.1108/09684880510578669. 12. Noghan, Cheraghi MA, Mahjub H. urvey on Satisfaction from Quality of Passed Educational Course from Last Year Students’ Perspective of Hamadan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing Research. 2013;8(1):76-86. (Persian). 13. Shahrabadi E, Rezaeian M, Haghdoost A. Prediction of Academic Achievement Evaluation in University of Medical Sciences Based on the Students Course Experience. Strides in Development of Medical Education. 2014;10(4):485-93. (Persian). 14. Faize F, Nawaz M. Evaluation and improvement of students’ satisfaction in online learning during COVID-19. Open Praxis.2020; 12(4): 495-507. doi:http://dx.doi.org/10.5944/openpraxis.12.4.1153. 15. Fatani T.H. Student satisfaction with videoconferencing teaching quality during the COVID-19 pandemic. BMC Medical Education. 2020; 20(396): 1-8. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02310-2. 16. Coman C, Țîru LG, Meseșan-Schmitz L, Stanciu C, Bularca MC.. Online teaching and learning in higher education during the Coronavirus pandemic: Students’ perspective. Sustainability. 2020; 12, 10367; doi:10.3390/su122410367. 17. Noghan , Cheraghi MA, Mahjub H. Examining how to course experience in the medical sciences students of Hamadan University of Medical Sciences. Journal of Transformation and Development of Medical Education. 2011. (Persian). 18. Sheikh Taheri A, Dehnad A. Investigating the views of students of Iran University of Medical Sciences on the use of e-learning management system. Research Project. Iran University of Medical Sciences. 2020. (Persian). 19. Lizzio A, Wilson K, Simons R. University Students' Perceptions of the Learning Environment and Academic Outcomes: Implications for theory and practice. Studies in Higher Education. 2002;27(1):27-52. doi: 10.1080/03075070120099359. 20. Morin KH. Nursing education after COVID-19: Same or different? Journal of Clinical Nursing. 2020;29(17-18):3117-9. doi: 10.1111/jocn.15322. 21. Purabdollah M, Ghasempour M. Tele-Nursing new opportunity for nursing care in COVID-19 pandemic crisis. Iranian Journal of Public Health. 2020; 49 (Supple 1). doi: 10.18502/ijph.v49iS1.3685. 22. Rahmani Pour E, Aliyari S, Farsi Z, Ghelich Y. Comparing the effects of interactive and noninteractive education using short message service on treatment adherence and blood pressure among patients with hypertension. Nursing and Midwifery Studies. 2020;9(2):68-76. doi: 10.4103/nms.nms_82_19. 23. Farsi Z, Yazdani M, Butler S, Nezamzadeh M, Mirlashari J. Comparative effectiveness of simulation versus serious game for training nursing students in cardiopulmonary resuscitation: a randomized control trial. International Journal of Computer Games Technology. 2021. (Accepted). 24. García E, Weiss E. COVID-19 and student performance, equity, and U.S. education policy. Economic Policy Institue; 2020 September 10, 2020. Available from: https://www.epi.org/publication/the-consequences-of-the-covid-19-pandemic-for-education-performance-and-equity-in-the-united-states-what-can-we-learn-from-pre-pandemic-research-to-inform-relief-recovery-and-rebuilding/ 25. Alqahtani N, Innab A, Bahari G. Virtual education during COVID-19. Nurse Educator. 2021; 46(2): 18-22. doi: 10.1097/NNE.0000000000000954.