نویسنده = مریم یعقوبی
بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک با نوآوری و بهره وری مدیران سطوح مختلف در یک بیمارستان نظامی

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 588-594

مریم یعقوبی؛ احسان تیمورزاده؛ محمود ثالثی؛ محمدرضا توکلی


تعیین عوامل تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت: مطالعه موردی در استان گیلان در سال 1395

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 616-623

محمدکریم بهادری؛ فردین مهرابیان؛ احسان تیموزاده؛ رامین روانگرد؛ مریم یعقوبی؛ سید مصطفی حسینی


عوامل مؤثر بر شاخص‌ ضریب اشغال تخت بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره (تحلیل سلسله مراتبی) در یک بیمارستان نظامی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 344-350

مریم یعقوبی؛ محمدرضا سلطانی زرندی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی


بررسی رابطه سطح تعارض با سبک رهبری در یک پژوهشگاه علوم پزشکی نظامی

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1395، صفحه 221-227

احمدرضا ایزدی؛ مریم یعقوبی؛ فاطمه قارداشی


تحلیل عاملی تأییدی الگوی انگیزش شغلی هرزبرگ در سازمان‌های بهداشت و درمان نظامی ایران

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 65-71

محمدکریم بهادری؛ مهدی رعد آبادی؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی