عوامل مؤثر بر شاخص‌ ضریب اشغال تخت بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره (تحلیل سلسله مراتبی) در یک بیمارستان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران

3 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به محدودیتهای منابع در مراکز درمانی در سطح کشور توجه به بهره داری تخت و میزان ضریب اشغال تخت در بیمارستان اهمیت پیدا می کند این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر بر شاخص ضریب اشغال تخت، بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره در یک بیمارستان نظامی انجام شده است.
روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی بوده که در سال 1394 انجام شد. جامعه‌ آماری شامل مدیریت، ریاست، سوپروایزر آموزشی و مسؤولین کلیه‌ بخش‌های بستری بیمارستان نظامی بودند که به صورت سرشماری تمامی آنها وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه مقایسات زوجی عوامل موثر بر ضریب اشغال تخت بوده است که روایی محتوی و ظاهری با استفاده از نظر افراد خبره تأیید شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم‌افزار Expert Choice V11 انجام شد.
یافته‌ها: 18 نفر در مطالعه به عنوان نمونه شرکت نمودند که 2 نفر مدیراجرایی، 10 نفر پرستار و مدیر پرستاری، و 6 نفر صاحب نظر رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بودند. 6 معیار اصلی برای تعیین عوامل موثر بر ضریب اشعال تخت (فعال بودن درمانگاه، کادر پزشکی، دسترسی مالی نوع بیمارستان و خدمات آن، بیماردهی منطقه‌ای، اورژانس فعال بیمارستان) در این مطالعه تعریف شده است. در بین معیار های اصلی دسترسی مالی دارای بالاترین میانگین هندسی (الویت) (214/0) و فعال بودن درمانگاه دارای کمترین الویت (129/0) بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به 6 معیار ذکر شده به عنوان عوامل مؤثر بر شاخص ضریب اشغال تخت در این مطالعه، بیمارستان ها بایستی علاوه بر ارایه خدمات با کیفیت و پوشش بیمه ای کافی، بر فعال تر کردن درمانگاه و اورژانس بیمارستان که ورودی های بیمار به بیمارستان هستند نیز توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها