دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 68، خرداد و تیر 1396 
ارزیابی کیفیت چاپ مقالات کارآزمایی بالینی چاپ شده در مجله طب نظامی، طی سالهای 94-78

صفحه 106-125

محمود ثالثی؛ امیر حسین مقری؛ احسان محمدی؛ میر سعید یکانی نژاد؛ علی قنبری


رفتارهای محافظتی پرسنل آزمایشگاه های تشخیص پزشکی شهر یزد: کاربردی از تئوری انگیزش محافظت

صفحه 143-151

سولماز سادات حسینی؛ زهره رهائی؛ سید حسین حکمتی مقدم؛ حسینعلی صادقیان؛ عارفه دهقانی تفتی


سم زدایی ترکیب ارگانوفسفره از آب بوسیله سیلیکای مزوحفره

صفحه 192-201

محمد علی امانی؛ کامبیز تحویلداری؛ رامین کریمیان؛ علی محمد لطیفی


رضایتمندی از زندگی در جانبازان مبتلا به اختلالات عصبی-اسکلتی-عضلانی مچ و پا

صفحه 202-209

محمدرضا سروش؛ فرنوش اسدی؛ مهدی معصومی؛ مصطفی علامی؛ زهره گنج پرور؛ آزاده زرگریان؛ مجید مودی