ارزشیابی گزارشات صبحگاهی در بخش اورژانس یک بیمارستان نظامی بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت در سال 94

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار مراقبتهای ویژه، بخش مراقبتهای ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: به عنوان گام عظیمی در مسیراستانداردسازی آموزش بالینی پزشکی در کشور، تعیین استانداردهای آموزش بالینی درحوزه های کلینیک سرپایی، راندهای آموزشی، گراندراند، گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعنوان یک پروژه وسیع انجام شده و اطلاعات آن رسماً اعلام شده است. در مطالعه حاضر گزارش صبحگاهی در بخش اورژانس بیمارستان نظامی مورد ارزشیابی قرار گرفت و وضع موجود آنرا طبق 54 استاندارد مربوط به گزارش صبحگاهی اعلام گردید.
روش‌ها: مطالعه مقطعی حاضر طی سال 94 به صورت ارزشیابی 48 مورد گزارش صبحگاهی در بخش اورژانس بیمارستان نظامی با استفاده از سه فهرست وارسی شامل مشاهده توسط رزیدنت، مصاحبه ساختارمند با معاون آموزشی یا رئیس بخش، مصاحبه ساختارمند با دستیار ارشد و همچنین بررسی مستندات، 54 استاندارد باید و بهتر است را بررسی کرده است. سپس نمره نهایی مطلق و درصد آن در استانداردهای اجباری و ترجیحی تعیین، رتبه بندی شد.
یافته‌ها: در بخش اورژانس بیمارستان نظامی نتایج 48 مورد گزارش صبحگاهی ارزیابی شد که میانگین امتیاز در استانداردهای اجباری 2/84 % و استانداردهای ترجیحی 9/42 % بود. در بخش اورژانس بیمارستان نظامی در استانداردهای اجباری 3 مورد از 19 مورد و در استانداردهای ترجیحی 20 مورد از 35 مورد تحقق نیافته بود. در مجموع میانگین کل امتیاز کسب شده در مورد تمام استانداردهای گزارش صبحگاهی در بخش اورژانس بیمارستان نظامی 5/63 % بود.
نتیجه‌گیری: وضعیت موجود استاندارد های اجباری گزارش صبحگاهی در بخش اورژانس بیمارستان نظامی مطلوب است با این وجود در مجموع استاندارد های اجباری و ترجیحی گزارش صبحگاهی در بخش اورژانس بیمارستان نظامی نیاز به ارتقا دارد. پیشنهاد می شود جهت تحقق استانداردهای تحقق نیافته با استفاده از راهکارهای پیشنهادی، نظرات و تجربیات مدیران بیمارستانها و بخش ها اقدام شود.

کلیدواژه‌ها