بررسی میزان پیش بینی کننده دانش تغذیه با رفتارهای تغذیه‌ای کارکنان درمانی در یکی از بیمارستان‌های نظامی شهر مشهد

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آمار، گروه آمار، دانشکده ریاضی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آگاهی تغذیه ای افراد تاثیر مستقیمی بر نوع مواد غذایی مصرفی و نیز عادات غذایی دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان پیش بینی متغیر دانش تغذیه بر رفتارهای تغذیه‌ای در کارکنان درمانی یکی از بیمارستان‌های نظامی شهر مشهد انجام گردید.
روش‌ها: در این مطالعه  تحلیلی مقطعی از کارکنان درمانی بیمارستان نظامی از نظر دانش تغذیه، رفتار تغذیه‌ای و مصرف مواد غذایی در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه اطللاعات فردی، دانش تغذیه برای بزرگسالان NKQA (۴۶ سوال)، پرسشنامه عادات و دانش غذایی DHNK (۴۷ سوال) و پرسشنامه بسامد خوراکFFQ  (۵۴ آیتم غذایی) بود. برای بررسی ارتباط زیرمقیاس‌های آشنایی با هرم غذایی، مواد مغذی در غذاها، فواید مواد غذایی از پرسشنامه NKQA و زیرمقیاس‌های عادات غذایی و دانش غذایی از پرسشنامه DHNK با میزان مصرف مواد غذایی توسط کارکنان درمانی از رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: در این مطالعه که با حجم نمونه‌ای از 300 نفر از کارکنان درمانی انجام شد، میانگین سن افراد شرکت‌کننده 7/30 سال و میانگین نمایه توده بدنی افراد ۷/۳±7/۲۳ بود. با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن تنها رابطه میان زیربخش عادات غذایی با شاخص توده بدنی معنی‌دار شناخته شد. نمراتی که کارکنان درمانی زن و مرد در بخش‌های دانش غذایی و عادات غذایی کسب کرده‌اند خوب بوده اما در بخش‌های آشنایی با هرم غذایی، مواد مغذی در غذاها ضعیف و در بخش فواید مواد غذایی متوسط عمل کرده‌اند. از طرفی نمرات زیرمقیاس‌های دانش تغذیه (001/0=p) و فواید مواد غذایی (025/0=p) به طور معناداری در زنان بالاتر از مردان بود. نتایج نشان داد، با استفاده از رگرسیون چندگانه، ۱۴ درصد از تغییرات مصرف گروه‌های مواد غذایی توسط متغیرهای فواید مواد غذایی و دانش غذایی در گروه زنان توضیح داده می‌شوند. در گروه مردان ارتباط میان دانش تغذیه و عادات غذایی با میزان مصرف گروه‌های مواد غذایی معنی‌دار شناخته نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه معنی‌دار شناخته شدن ارتباط دو زیرمقیاس فواید مواد غذایی و دانش تغذیه با مصرف مواد غذایی در گروه زنان و بیشتر بودن نمرات این دو زیرمقیاس در گروه زنان نسبت به مردان، زنان بیشتر در تغذیه خود از دانش تغذیه بهره می‌برند و اهمیت بیشتری به سلامت خود می‌دهند.

کلیدواژه‌ها