سم زدایی ترکیب ارگانوفسفره از آب بوسیله سیلیکای مزوحفره

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سموم ارگانوفسفره یک گروه از ترکیبات خطرناک هستند که به عنوان عوامل جنگی یا آفت کش های کشاورزی بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف این مطالعه آزمایشگاهی حذف سم دیازینون (به عنوان مدلی برای سموم ارگانوفسفره) از محیط های آبی بوسیله سیلیکای مزوحفره می باشد.
روش‌ها: سیلیکای مزوحفره با روش سل-ژل تهیه شده و تعیین خصوصیات ساختاری با آنالیزهای FTIR، XRD، BET و SEM  انجام شد. آزمایش های جذب در سیستم بسته برای بررسی اثر پارامترهای مختلف (مانند pH، زمان، غلظت و دوز جاذب) بر سم زدایی انجام شدند. همچنین مدل های سینینتیکی و ایزوترم های جذب در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده بالاترین ظرفیت جذب (mg/g 135) بر اساس ایزوترم لانگمویر در 6=pH، غلظتmg/L  50، زمان 50 دقیقه و دوز جاذب g/L 1/0 و همچنین بالاترین درصد حذف (72%) در دوز جاذب g/L 10 از سیلیکای مزوحفره بدست آمده اند. ایزوترم جذب و  مدل سینیتیکی به ترتیب مطابق با مدل لانگمویر و معادله شبه درجه دوم بدست آمده اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به ظرفیت جذب بالای سیلیکای مزوحفره برای حذف دیازینون، می توان نتیجه گرفت که این ترکیب می تواند به عنوان جاذبی موثر برای سم زدایی سموم ارگانوفسفره از آب مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها