دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 5، مهر و آبان 1380 
تک‌دوز سولفورموستارد بر سرعت هدایت عصبی در موش اثر ندارد‌

صفحه 103-106

علیرضا شهریاری؛ علیرضا عسگری‌؛ محمدتقی‌ حلی‌ساز؛ هدایت ‌ صحرایی‌؛ فلاح ‌ حسینی‌


فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی-درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال 1380

صفحه 107-111

مؤید علویان؛ مجتبی سعادتی؛ علی میرزاده؛ عادل رازقی نام؛ رضا مهدیانی؛ سعید حاتمی


سیستم های ترومایی

صفحه 143-146

حسنعلی محبی


تب هموراژیک کریمه گنگو

صفحه 179-182

حسن ابوالقاسمی؛ علی مهرابی توانا