تک‌دوز سولفورموستارد بر سرعت هدایت عصبی در موش اثر ندارد‌

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اطلاعات حاضر درباره اثرات‌ بیولوژیک‌ سولفور موستارد (SM) روی سیستم‌ اعصاب‌ محیطی اندک است . در تحقیق‌ حاضر اثرات تحت مزمن ( (Subchronic سولفور موستارد بر روی‌ سرعت‌ هدایت‌ عصبی‌ در عصب‌ سیاتیک‌ رات‌ بررسی‌ شده‌ است‌ . مسمومیت‌ با سولفورموستارد به روش‌ پوستی‌‌ انجام‌ شد. در آلودگی‌ پوستی‌ ازدوزهای‌ 8 و 13 میلی‌گرم/کیلوگرم‌ در گروه‌ شاهد پوستی‌ از حلال‌ سولفورموستارد برای‌ آلودگی‌ پوستی‌ استفاده شد. 26 هفته‌ پس‌ از تماس‌ با سولفور موستارد، بررسی‌های‌ الکتروفیزیولوژیک‌ شامل‌ سرعت‌ هدایت‌ عصبی‌، آمپلی‌تیود و مدت‌زمان‌ موج‌ M و تأخیر زمانی‌ موج‌ F انجام شـد . نتایج‌ مطالعه‌ هدایت‌ عصبی‌ در پارامترهای‌ مختلف‌ تغییرات‌ معنی داری‌ را در بین‌ گروهها نشان‌ نداد. این نتایج‌ پیشنهاد می‌کند که‌ برای‌ ردیابی آسیب‌‌های عصبی‌ احتمالی SM نیاز به‌ آزمایشاتی‌ با ابزاری‌ دقیق‌تر می‌باشد تا اثرات‌ SM را به‌ شکل‌ حاد و تأخیری‌ تحت‌ بررسی‌ قرار دهنـد . 

کلیدواژه‌ها