دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، فروردین و اردیبهشت 1380 
جراحت جنگی عامل خطر ساز آلودگی به ویروس نوع هپاتیت B در رزمندگان اسلام

صفحه 9-14

سید مؤید علویان؛ رضا ملک زاده؛ کورش عظیمی؛ علی اصغر قاسمیان؛ حمید سلیمان نژاد


اثرات غیر کولینرژیک ارگانوفسفاتها

صفحه 47-53

فریده بهرامی؛ زهرا نوریان؛ علیرضا عسگری


طب نظامی آلمان

صفحه 65-72

مهدی خوبدل؛ فائزه ساده وندی