بررسی فراوانی لیشمانیوز در یگانهای نیروی انتظامی مستقر در استانهای اصفهان ، ایلام ، بوشهر ، خراسان و خوزستان در سالهای 1376 تا 1378

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  لیشمانیوز یکی از بیماریهای انگلی شایع در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان بوده وتهدیدی برای سلامت عمومی محسوب می شـود. پرسنــل نیروی انتظامی بعلت موقعیت شغلی خود ، مجبور به اسکان در نواحی حاشیه شهری و یا مناطق روستائی می باشند که به همین لحاظ در معـرض ابتـلا احتمالی به لیشمانیوز جلدی قرار دارند و از طرفی تحرک ماموریتی ایشان نیز می تواند در انتقال لیشمانیوز جلدی نقش قابل توجهی را ایفاء نماید. در این تحقیق بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداری نیروی انتظامی واقع در استانهای اصفهان ، ایلام ، بوشهر ، خراسان و خوزستان از اول فروردین 1376 تـا پایان اسفند 1378 مورد بررسی قرار گرفتند که پس از رسیدن به تشخیص قطعی توسط رنگ آمیزی و یا کشت در محیط NNN فرد جزء بیمـــاران به حساب آورده می شد. طبق آمار ارائه شده در سال 1378 از طرف اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریهای وزارت بهداشت درمان و آمـوزش پزشکـــی میزان بروز لیشمانیوز جلدی در ایران 30 نفر در هر 000/100 نفر می باشد ، و این در حالی است که فراوانی این بیماری در بین پرسنل ناجا در استانهای اصفهان ، ایلام ، بوشهر ، خراسان و خوزستان در طی سالهای 1376 تا 1378 تعداد 437 مورد بوده است فراوانی نسبی بیماری در بین پرسنل نیروهـای انتظامی مستقر در استانهای مذکور به ترتیب 9% ، 26% ، 5% ، 44% و 16% بوده است که شهرهای برخوارو میمه در استان اصفهان (52% ) دهلـران در در استان ایلام (71%) سرخس در استان خراسان (63%) و سوسنگرد در استان خوزستان (76%) بیشترین آمار مبتلایان را به خود اختصاص داده اند ، و از طرفی با دقت نمودن در آمار سالیانه ، سال 1376 تعداد 200 مورد (7/45%) ، سال 1377 تعداد 158 مورد (1/36%) و در سـال 1378 تعــداد 79 (18%) مشاهده نمود که روند بیماری در مناطق تحت مطالعه سیر نزولی داشته است از جمله دلایل سیر نزولی را می توان ارائه آموزشهای بهداشتی فردی بــه پرسنل ناجا و همچنین آموزش کادر بهداری در راستای تسریع در تشخیص و درمان بیماری ذکر نمود.

کلیدواژه‌ها