کلیدواژه‌ها = بهره وری
تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد پرستاران نظامی در ایران: یک مطالعه چند مرحله ای

دوره 23، شماره 10، آذر و دی 1400، صفحه 829-838

10.30491/JMM.23.10.829

احمد عامریون؛ محمدکریم بهادری؛ اکرم پرنده؛ محمدرضا محبتی


بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک با نوآوری و بهره وری مدیران سطوح مختلف در یک بیمارستان نظامی

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 588-594

مریم یعقوبی؛ احسان تیمورزاده؛ محمود ثالثی؛ محمدرضا توکلی


ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی– عضلانی در کارکنان اداری به روش ROSA و ارتباط آن با بهره وری

دوره 19، شماره 1، خرداد و تیر 1396، صفحه 31-39

احسان الله حبیبی؛ حسین ابراهیمی؛ سمیرا برکات؛ لیلا مقصودیان


مولفه های تاثیر گذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 75-86

محمدکریم بهادری؛ احسان تیمورزاده؛ حسین ماستری فراهانی