پیش بینی بهره وری کارکنان ناجا بر اساس عدالت سازمانی ادراک شده، خشنودی شغلی و رفتار شهروندی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: نیروی انتظامی نیازمند مدلی است که عوامل تشکیل دهنده آن هم راستا با تعالی سازمانی باشد؛ یعنی عواملی که بهبود در آن ها بتواند سازمان را به سمت سرآمدی هدایت کند. هدف این تحقیق، پیش بینی بهره وری کارکنان ناجا بر اساس عدالت سازمانی ادراک شده، خشنودی شغلی و رفتار شهروندی است.
روش‌ها: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی پیش­بین می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 608 نفر با میانگین و انحراف معیار 2/4±60/34 سال از بین کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان بوشهر انتخاب شد. از مقیاس اندازه‌گیری بهره‌وری(مدل اَچیو)، پرسشنامه رفتار مدنی، پرسشنامه عدالت سازمانی، و پرسشنامه خشنودی شغلی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندمتغیره با کمک نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد عدالت سازمانی ادراک شده از نظر کارکنان ناجا پایین تر از میانگین مفهومی قرار دارد. اما خشنودی شغلی، رفتارمدنی و بهره وری شغلی کارکنان بالاتر از میانگین مفهومی قرار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد از میان مجموع متغیرهای پیش بین به ترتیب اهمیت، خشنودی شغلی، مردانگی-گذشت، نوع دوستی، عدالت توزیعی ادراک شده، وضعیت اقتصادی، و فضیلت مدنی در ناجا بهترین پیش بینی کننده های بهره وری در کارکنان ناجا هستند.
نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان داد 50 درصد واریانس بهره وری توسط متغیرهای خشنودی شغلی، مردانگی-گذشت (بطور منفی)، نوع دوستی، عدالت توزیعی ادراک شده، وضعیت اقتصادی، و فضیلت مدنی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها