کلیدواژه‌ها = کارکنان
تعیین شاخص‌های سلامت رفتار سازمانی در یک سازمان نظامی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 374-382

محمد جواد احمدی زاده؛ سید هادی سید علی تبار؛ یدالله محمدیان


ارتباط کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان

دوره 15، شماره 4، بهمن و اسفند 1392، صفحه 253-257

بهزاد ایمنی؛ آرزو کرمپوریان؛ یدالله حمیدی


رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی نظامی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 143-148

طاهره گل‌کاری؛ امیر قمرانی؛ هاجر صالحی؛ حمیدرضا عرب


بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 149-156

سیمین نقوی؛ جعفر انیسی؛ حمیدرضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ زهرا جهان بخشی


سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 125-132

احمد عامریون؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ نوروز محمودی


مطالعه فاکتورهای اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار در نیروهای پنجگانه سپاه تهران در سال 1384

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 229-236

علی مهرابی توانا؛ غلام حسین پورتقی؛ حامد صادقی علوی؛ محمد باقر حبی؛ فیروز ولی پور؛ سید فرید قریشی