تعیین شاخص‌های سلامت رفتار سازمانی در یک سازمان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شاخص­های سلامت سازمانی در مراکز و نهادهای نظامی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص­های سلامت رفتار سازمانی در یک سازمان نظامی بود.
روش‌ها: روش پژوهش، توصیفی از نوع کیفی و در سال 1395 انجام شده است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب‌نظران حوزه رفتار سازمانی داخل و خارج یک سازمان نظامی بود. تعداد 20 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه رفتار سازمانی به صورت هدفمند با استفاده از فن دلفی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته سلامت رفتار سازمانی انتخاب شدند. ضریب هماهنگی توافقی کندال، آزمون خی­دو و آزمون تحیل واریانس فریدمن برای رتبه­بندی مؤلفه­ها به کمک نرم افزار SPSS.16 داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
یافته‌ها: یافته­ های پژوهش نشان­گر این موضوع بود که در شاخص­های ورودی؛ جذب نیرو (98%) و شرایط مالی سازمان (98%)؛ و در شاخص­های فرایندی، نگرش بلندمدت در سازمان (92%)، انسجام (98%)، سطح فناوری (100%)، سطح نوآوری (100%)، فرهنگ سازمانی (96%)، ظرفیت فراگیری (94%)؛ و در شاخص­های خروجی نیروی انسانی توسعه­یافته با قدرت جایگزینی (96%) به عنوان شاخص­های سلامت رفتار سازمانی به دست آمدند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان­گر آن بود که از میان شاخص­های سلامت رفتار سازمانی، میانگین رتبه­ها از بالاترین رتبه تا پایین­ترین رتبه عبارت­اند از: سطح فناوری، سطح نوآوری و جذب نیرو از اهمیت بالاتری نسبت به شاخص­های دیگر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها