مطالعه فاکتورهای اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار در نیروهای پنجگانه سپاه تهران در سال 1384

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. تعداد زیادی از حوادث معمولا در حین کار به وقوع می پیوندند . در کشور های توسعه یافته حوادث با برنامه ریزی های لازم و انجام آموزش های صحیح به کارکنان و با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به مقدار زیادی کاهش یافته است . هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و بررسی فاکتور های اپیدیولوژیک حوادث ناشی از کار در نیروهای پنجگانه سپاه تهران ارجاع شده به معاونت بازرسی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب در سال 1384 بوده است . مواد و روش ها. این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی در سطح کل یگانهای نیروهای پنجگانه سپاه تهران به بررسی کلیه حوادث ناشی از کار که منجر سال 1384 منجر به ثبت در حوزه های بازرسی در ستاد مشترک سپاه گردیده است می پردازد و با استفاده ازپرسشنامه استاندارد مطالب حاوی پرونده های حوادث به پرسشنامه مربوطه منتقل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج. تعدادی پرسشنامه تکمیل شده از حوادث مهم در این مطالعه وارد گردید که نتایج آن نشان می دهد که سن اغلب حادثه دیده گان (47%) بین 20 – 18 سال ، ساعات کاری 10-6 صبح با (25% ) بیشترین فراوانی در ساعتهای کاری ، در بین دیگر ماه های سال، اردیبهشت ماه دارای بیشترین فراوانی حادثه (21%) بوده است . ضمن اینکه بیشترین پیامدهای حادثه شامل، بریدگی (23%) و قطع عضو ( 23% ) بوده اند و علت اصلی این حوادث 29% درگیری با ماشین و 29% سقوط فرد از ارتفاع بوده است . شایان ذکر است که 51% افراد حادثه دیده در حین فرایند اداری دچار حادثه شده اند و سربازان با فراوانی 75% بیشترین فراوانی را در بین بقیه اعضاء داشته اند، افراد زیر دیپلم با68% فراوانی و متاهل با 71% فراوانی در ایجاد حوادث نقش داشته اند . نتیجه گیری. این مطالعه نشان میدهد که حوادث مختلفی در فرایند کاری نیروهای سپاه رخ میدهد و تعداد زیادی از حوادث ثبت نمی شوند و شبکه سامانه ثبت حوادث برای آنها وجود ندارد، لذا بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهاد می گردد،کلیه حوادث طبق روشی علمی و استاندارد ثبت گردند و مرتبا با بر رسی علل وقوع حوادث و با اتخاذ تدابیر فنی و مدیریتی از وقوع مجدد آنها جلوگیری بعمل آید. تعداد زیادی از حوادث توسط افراد زیر دیپلم ایجاد شده است و همچنین افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد دچار حادثه شده اند که لازم است در خصوص آموزش بیشتر به افراد زیر دیپلم و همچنین جهت آگاهی از علل بالاتر بودن حوادث در پرسنل متاهل نسبت به پرسنل مجرد بررسی بیشتری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها