کلیدواژه‌ها = نظامیان
بررسی ارتباط بین شاخص های آنتروپومتری و آمادگی قلبی عروقی در نظامیان

دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 105-112

10.30491/JMM.23.2.105

ابراهیم برارپور؛ ولی ا... دبیدی روشن


تاثیر تمرینات اصلاحی بر کنترل پوسچر و کیفیت زندگی نظامیان مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 1-8

احسان الوانی؛ حسین شیروانی؛ علیرضا شمس الدینی؛ سید محسن رضازاده سکه


تبیین عوامل بازدارنده خود مراقبتی مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه مزمن ناشی از جنگ: مطالعه کیفی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 527-537

ربابه خلیلی؛ مسعود سیرتی نیر؛ مسعود فلاحی خشکناب؛ حسین محمودی؛ عباس عبادی


مقایسه تأثیر روشهای برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی بر رضایت شغلی گروهی از نظامیان

دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1395، صفحه 331-338

محسن اسکندری؛ خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ زهره پالیزگیر


شیوع انگلهای روده ای در نیروهای نظامی و ارتباط آن با نوع آب آشامیدنی

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 159-166

غلامعلی قربانی؛ مرتضی ایزدی؛ علی اکبر اصفهانی


آنتروپومتری پا به روش عکس برداری دیجیتالی و اهمیت کاربرد آن در طراحی پوتین

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 69-80

سید باقر مرتضوی؛ علی خوانین؛ رمضان میرزایی؛ یحیی رسولزاده؛ محرم منصوری زاده؛ مهناز محسنی


بررسی اپیدمی تیفوئید در یک واحد نظامی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382، صفحه 39-42

غلامعلی قربانی؛ علی مهرابی توانا؛ سیدحمید پرهیزگار