شیوع انگلهای روده ای در نیروهای نظامی و ارتباط آن با نوع آب آشامیدنی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. خطر انتقال انگل‌های روده ای به انسان در مناطق فاقد آب آشامیدنی بهداشتی سالم یا در هنگام مسافرت به این مناطق، افزایش می‌یابد. مصرف آب آشامیدنی با بسته بندی بهداشتی خطر ابتلا به انگلهای روده ای را کمتر می کند. هدف این مطالعه بررسی شیوع عفونت انگل های روده ای در ارتباط با نوع آب آشامیدنی در نیروهای نظامی است. مواد و روش ها. این بررسی یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در 1002 نفر از نظامیان مأمور در شهر بندرعباس و جزایر ایرانی تنب کوچک و بزرگ در جنوب ایران در سال 1386 انجام شد. از افراد مورد بررسی، نمونه مدفوع گرفته شد و با روش تغلیظ آزمایش شد و ازنظر کیست، تخم ولارو انگل های روده ای مورد بررسی قرار گرفت. نوع آب مصرفی مشخص و ارتباط آن با آلودگی انگلی در افراد آزمایش شد. یافته های این پژوهش در برنامه نرم افزاری SPSS 13 و با آزمون های chi-square و T-testآنالیز شد. نتایج. در این مطالعه همه افراد مرد بودند و دارای میانگین سن 92/2± 8/21 سال بود. آب مصرفی در (52%)521 نفر، آب‌ بسته بندی بود و مابقی از آب تانکر و لوله کشی پادگان استفاده می کردند. تعداد(84/29%)299 نفر از نظر انگل روده ای مثبت بودند. در تعداد (2/2%)22 نفر آنتاموبا هیستولیتیکا،(6/6%)66 ژیاردیا، (7/1%)17 آسکاریس و(5/1%)15 هیمنولیپیس نانا مثبت بود. ژیاردیا با نوع آب مصرفی ارتباط معنی دار داشت و در افرادی که از آب بسته بندی استفاده می کردند کمتر بود ولی آسکاریس، آنتا موبا هیستولیتیکا و هیمنولیپیس نانا با نوع آب مصرفی ارتباط نداشت. نتیجه گیری. مطالعه حاضر مشخص نمود که مصرف آب بسته بندی، فقط شیوع ابتلا به ژیاردیا را کمتر می کند ولی تأثیری بر آلودگی به انگلهای دیگر ندارد و احتمالا در نیرو های نظامی مورد مطالعه انتقال بقیه انگلهای روده ای غیر از ژیاردیا از طریق مواد غذایی و سبزیجات نیز امکان دارد،لذا علاوه بر مصرف آب آشامیدنی بهداشتی، غذا و سبزیجات بهداشتی، بایستی آموزش بهداشت فردی نیز در نیروهای نظامی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها