آنتروپومتری پا به روش عکس برداری دیجیتالی و اهمیت کاربرد آن در طراحی پوتین

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. اولین مطالعات آنتروپومتری دنیا در بین نیروهای نظامی انجام گرفته است. امروزه مطالعات آنتروپومتریکی مختلفی در مورد پای انسان برای طراحی چکمه و اهداف پزشکی صورت می‌گیرد، اما در ایران بطور اختصاصی و گسترده به این امر پرداخته نشده است. هدف. تعیین اطلاعات آنتروپومتریکی پای نمونه ای از جامعه مردان ایرانی و تبیین اهمیت کاربرد اینگونه مطالعات در طراحی پوتین مواد و روش‌ها. در این بررسی با روش عکس برداری دیجیتالی بوسیله دوربین عکاسی دیجیتالی تصاویر پای160 مرد ایرانی 18 تا 25 سال تهیه و توسط نرم افزار فوتو آنتروپومتری، اندازه 8 بعد پا استخراج گردید و در SPSS تحلیل آماری گردید. نتایج. مقادیر میانگین، انحراف معیار، کوچکترین و بزرگترین اندازه‌ها، صدک‌های پنجم، پنجاهم و نودو پنجم 8 پارامتر پا محاسبه شد. بعنوان مثال، میانگین±انحراف معیار طول، عرض و فاصله بین دو قوزک پا بترتیب10/13±66/264،63/5±84/106 و11/4±47/74 میلی متر بدست آمد. ارتباط بین ابعاد مختلف پا، بررسی گردید و مشخص شد که بین85 درصد از ابعاد پا ارتباط معنی داری وجود دارد ( p < 0.05). بحث. در این مطالعه، اندازه ابعاد مهم پای نمونه ای از جامعه مردان ایرانی برای استفاده آتی در طراحی و سایزبندی پوتین بدست آمد. انجام مطالعات مشابه با لحاظ عواملی نظیر نژاد، سبک زندگی و نوع شغل برای طراحی ارگونومیک و اهداف پزشکی در بین نیروهای نظامی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها