نویسنده = فهیمه قهوه‌چی الحسینی
بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی سیاهه سلامت روان (38-MHI) در کارکنان نظامی و تدوین مقیاس دروغ سنج برای آن

دوره 23، شماره 7، مهر و آبان 1400، صفحه 587-598

10.30491/JMM.23.7.587

سید ولی کاظمی رضایی؛ محمدرضا ابراهیمی؛ امیرمحسن راه نجات؛ فرهاد آوخ کیسمی؛ حسن شاهمیری؛ ارسیا تقوا؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد مجدیان


اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی بر بهبودی تنظیم شناختی‌- هیجان در سربازان اقدام‌کننده به خودزنی

دوره 22، شماره 9، مهر و آبان 1399، صفحه 956-968

10.30491/JMM.22.9.4

کاظم قدرتی شاه توری؛ امیرمحسن راه نجات؛ پرویز دباغی؛ ارسیا تقوا؛ وحید دنیوی؛ محمدرضا ابراهیمی؛ فهیمه قهوه‌چی الحسینی


انتقال بین نسلی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) از پدر خانواده به فرزندان: مطالعه مروری

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1398، صفحه 549-556

بشری هاتف؛ ژیلا پیرزاد جهرمی؛ فهیمه قهوه چی الحسینی


بررسی ماندگاری اثر استرس حاد اجتماعی بر قدرت باند آلفا

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 509-518

فهیمه قهوه چی الحسینی؛ احسان منشادی؛ علیرضا محمدی؛ ژیلا پیرزاد جهرمی؛ بشری هاتف


تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر سطح سلامت روان در بازنشستگان نیروهای مسلح

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1395، صفحه 191-196

حسین کشاورز افشار؛ زهرا جهان بخشی؛ جعفر انیسی؛ اسفندیار آزاد مرز آبادی؛ فهیمه قهوه‌چی الحسینی


ویژگی‌های شخصیتی پژوهشگران: مقایسه دو گروه از پژوهشگران قوی و ضعیف

دوره 16، شماره 1، خرداد و تیر 1393، صفحه 29-35

خدابخش احمدی نوده؛ محمد جواد احمدی زاده؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد حسین ضرغامی