بررسی ماندگاری اثر استرس حاد اجتماعی بر قدرت باند آلفا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 3. مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 4. مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

3 مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: استرس بطور مکرر روزانه اتفاق می افتد و دارای تاثیرات تاخیری است. اگر تکرار استرس­ها زیاد باشد و مکانیزم­های برگرداننده همئوستازی در مغز فرصت کافی نداشته باشند، فرد مستعد استرس مزمن می شود. هدف این مطالعه بررسی ماندگاری استرس حاد بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی (EEG) در کنار تغییرات هورمونی و خودگزارشی استرس در نیروهای سرباز وظیفه است.
روش­ها: بدین منظور 24 مرد جوان سالم (سرباز وظیفه) داوطلبانه در طرح شرکت کردند. قبل از انجام تست و بعد از 20 دقیقه (فاز ریکاوری) از اجرای تست استرس اجتماعی 10 دقیقه­ای، میزان خودگزارشی استرس، سنجش کورتیزول در بزاق و ثبت EEG گرفته شد. همچنین نمره هوش هیجانی، بهره هوشی، سطح استرس، اضطراب و افسردگی (DASS) افراد مشخص شد.
یافته­ ها: بین مقدار نمره هوش هیجانی و DASS در سربازان رابطه معنادار منفی وجود داشت. آنالیز واریانس مکرر نشان داد که سطح کورتیزول بزاقی و نمره خودگزارشی استرس سربازان بدنبال تست استرس افزایش معنادار پیدا کرده بود(P<0.05) ، اما در فاز ریکاوری تنها نمره خودگزارشی به قبل از استرس برگشته بود و سطح کورتیزول روند رو به افزایش را ادامه داده بود. همینطور قدرت نسبی باند آلفا در چشم بسته در اکثر کانال­ها بعد از استرس افزایش یافته بود که بعد از ریکاوری نیز هنوز بالا بود(P<0.001) . شاخص­های غیرخطی بعد فرکتال کتز و آنتروپی طیفی در کانال­های پیش پیشانی کاهش پیدا کرده بود(P<0.05)  که بعد از ریکاوری به سطح قبل از استرس برگشته بود.
نتیجه گیری: افزایش شاخص آلفای EEG در چشم بسته در اکثر مناطق مغز و کاهش شاخص­های غیرخطی فرکتال کتز و آنتروپی طیفی در منطقه پیش­پیشانی می توانند بیانگر معتبری برای وجود استرس در مغز باشند.

کلیدواژه‌ها