نویسنده = محمدجواد حسینپورفرد
بررسی میزان کیفیت خدمات درمانی یک مرکز درمانی نظامی بر اساس مدل سروکوال

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 225-229

علی ایوبیان؛ نورالدین دوپیکر؛ پریسا مهدی زاده؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ مرتضی ایزدی


بررسی استانداردهای بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های نظامی و غیر نظامی استان اصفهان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 299-306

علی ایوبیان؛ الهام معظم؛ میترا نوید؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ مرتضی ایزدی


وضعیت گردشگری سلامت در ایران؛ فرصت یا تهدید

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 69-75

مرتضی ایزدی؛ علی ایوبیان؛ طه نصیری؛ نعمت ا... جنیدی؛ مژگان فاضل؛ محمدجواد حسینپورفرد


تاثیر کار طاقت‌فرسا بر کارآمدی کارکنان مدیریت بحران

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 163-167

محمدجواد حسینپورفرد؛ حسن رفعتی؛ سیدعبدالرضا بابامحمودی؛ براتعلی اصغری؛ بیژن پاکروشن؛ منصور بابایی


مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 191-196

حسن رفعتی؛ حمیدرضا توکلی؛ احمد عامریون؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ طه نصیری