بررسی میزان کیفیت خدمات درمانی یک مرکز درمانی نظامی بر اساس مدل سروکوال

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 بخش علمی اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

اهداف: این پژوهش با هدف تحلیل شکاف بین انتظارات و واقعیات در 6 بعد کیفیت خدمات درمانی در یک مرکز درمانی نظامی با استفاده از مدل سروکوال انجام پذیرفت.

روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی مقطعی بود که در سال 1392 در یک مرکز بهداشتی درمانی نظامی صورت پذیرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 104 نفر از بیماران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS16 تحلیل شدند.

یافته‌ها: بیشترین شکاف در بعد دسترسی به مراقبت (19/1-) و کمترین شکاف در بعد تضمین خدمت تعهد شده (61/0-) مشاهده شد. شکاف کیفیت در همه ابعاد از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0p < ). بر اساس نتایج، در تمام ابعاد کیفیت خدمات، شکاف منفی وجود داشت.

نتیجه‌گیری: مجموعه مورد پژوهش نیازمند تلاش جدی در خصوص یکپارچه‌سازی خدمات قابل‌ارائه به بیماران و توجه بیشتر در بهبود شکاف خدمات بویژه در بعد دسترسی به مراقبت به بیماران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها