دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 65، مهر و آبان 1395 

سرمقاله

اهمیت "نامه به سردبیر"

صفحه 228-229

سید رضا حسینی ذیجود


هنجاریابی پرسشنامه آسیب ثانویه (STQ) در نمونه ای از فرزندان جانبازان ایرانی

صفحه 242-252

خدابخش احمدی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ فاطمه بهجتی اردکانی


فرسودگی شغلی در پرستاران یک بیمارستان نظامی در سال 1394- مطالعه مقطعی

صفحه 262-270

ایمان جعفری عراقی؛ حسین محمودی؛ مسعود سیرتی نیر؛ عباس عبادی


ارزیابی توصیفی نشریات طب نظامی ایران و جهان

صفحه 280-289

مرتضی ایزدی؛ شیما شهیاد؛ آیدین لطفی آذر؛ سید حسن سعادت؛ سید محمد حسینی؛ سید رضا حسینی ذیجود