کلیدواژه‌ها = هیجان
بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و سازگاری هیجانی با استرس و فشار عصبی

دوره 23، شماره 9، آذر و دی 1400، صفحه 757-763

10.30491/JMM.23.9.757

سیدعلیرضا موسوی؛ جمال الدین الوانی؛ میترا قاسمی پناه


اثربخشی آموزش نظم جویی فرایندی هیجان در دشواری تنظیم هیجان

دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1395، صفحه 339-346

جعفر حسنی؛ طیبه شاهمرادی فر