اثربخشی آموزش نظم جویی فرایندی هیجان در دشواری تنظیم هیجان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

اهداف:  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش نظم­ جویی فرایندی هیجانی در دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان می باشد.

روش­ها: این پژوهش در مقوله طرح­های آزمایشی است. بدین منظور، 20 نفر (11زن و 9مرد) از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. افراد انتخاب‌شده به‌صورت گروهی، ده جلسه تحت آموزش راهبردهای نظم­ جویی هیجان قرار گرفتند و همه افراد در سه مرحله (قبل از آموزش، میانه آموزش و بعد از آموزش) به‌وسیله‌­ی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) ارزیابی شدند. برای تجزیه تحلیل داده­ ها از تحلیل واریانس با اندازه­ گیری مکرر و آزمون تعقیبی بون­فرنی با برنامه ­ی SPSS -18  استفاده شد.

یافته ­ها: نتایج بیانگر این بود که آموزش نظم ­جویی فرایندی هیجان منجر به کاهش ­معنی­دار در نمرات خرده­ مقیاس­های دشواری در رفتار هدفمند (001/0 >p < /span>) ، فقدان آگاهی هیجانی (001/0 >p < /span>) دشواری در کنترل تکانه (01/0 >p < /span>)، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی (01/0 >p < /span>)، عدم وضوح هیجانی (01/0 >p < /span>) و عدم پذیرش پاسخ­ های هیجانی (05/0 >p < /span>) در شرکت کنندگان شده است.

نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می­توان گفت نظم ­جویی هیجان با اصلاح راهبردهای نظم­ جویی هیجان سازش ­نایافته، می تواند روش مناسبی برای پیشگیری از مشکلات ناشی از هیجان باشد.

کلیدواژه‌ها