بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و سازگاری هیجانی با استرس و فشار عصبی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران

2 کازرون دانشگاه آزاد واحد کازرون

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده

زمینه و هدف: استرس یکی از عمده‌­ترین مسائل پزشکی و اجتماعی روز است. استرس در مفهوم عام آن عاملی است که همواره تعادل فیزیکی و روانی ما را به هم زده و با ایجاد مشکلات روانی، کارایی ما را در ابعاد مختلف زندگی-شغلی، خانوادگی و اجتماعی کاهش می‌­دهد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سازگاری هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با استرس و فشارعصبی است.
روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی-همبستگی با ماهیت کاربردی در سال 1399 انجام شده است. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان­‌های 576 ارتش و نیروی­دریایی سپاه شیراز به تعداد کل 227 نفر است. به استناد فرمول کوکران تعداد 143 نفر از پرستاران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه­‌گیری به‌صورت تصادفی ساده در دسترس انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده می­‌باشد که در آن از مقیاس طیف 5 گزینه‌­ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ  پایایی پرسشنامه 0/88 محاسبه و روایی (کمی) آن نیز با استفاده نظر خبرگان به­‌دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون اسپیرمن استفاده و آنالیزهای آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیر مستقل سازگاری هیجانی با میانگین 4/76 و انحراف معیار 1/06، متغیر مستقل تنظیم شناختی هیجان با میانگین 4/23 و انحراف معیار 11/1 و متغیر وابسته استرس و فشار عصبی با میانگین 4/81 و انحراف معیار 1/08 است. همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن بین سازگاری هیجانی با فشار عصبی 0/57- در سطح معناداری (0/05و

کلیدواژه‌ها


1- Carlson, J. M., Dikecligil, G. N., Greenberg, T., & Mujica-Parodi, L. R. (2012). Trait reappraisal is associated with resilience to acute psychological stress. Journal of Research in Personality, 46, 609–613. 2- Ding. N., Berry, H. L., & O’Brien, L. V. One-year reciprocal relationship between community participation and mental wellbeing in Australia: A panel analysis. Social Science Medicine. 2018. 128, 246-254. 3- Dirks, K., & Ferrin, D. The role of trust in Organizational setting Organizational science. Research Collection Lee Kong Chian School of Business. 2017. 12(4), 450-467. 4- Fiorillo, D., Lavadera, G. L., & Nappo, N. , Social participation and self-rated psychological health: A longitudinal study on BHPS. SSM-Population Health. (2017). 3(1), 266-274. 5- Fredrickson, B. L., Tugade, M. M. Waugh, C. E., & Larkin, G. R. (2003). What good are positive emotions in crises?A prospective study of resilience and emotions fllowing the terrorist attacks on the United States on September11, 2001, Journal of Personality and Social Psychology, 84, 365-376. 6- Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of general psychology, 2(3), 271. 7- Luck, B. Individual Differences in Job Satisfaction, Journal of Organizational Behaviors. 2015. 16(1), 109-115. 8- Luthans, F. The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior. 2018. 23(6), 695-706. 9- Mirghafoori H., Mohsen Taheri Demneh M., ZareAhmadAbadi H. Evaluation Methods for measuring service quality using artificial neural networks. 2018;8(31): 63-79. [In Persian] 10- Nuscheler R., Roeder K. Financing and funding healthcare: Optimal policy and political implement ability. 2018;48939(3): 225. 11- Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2004). Thinking makes it so:A social cognitive neuroscience approach to emotion regulation. Im R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds)., Handbook of self regulation: Research, theory, and application. Newyork: Guilford Press. 12- Reeves A., McKee M., Basu S. & Stuckler D. (2017). The political economy of austerity and healthcare, 2014; Crossnational analysis of expenditure changes in 27 European nations, 2011–2017; 8-1: (1) 115 13- Shiota, M. N. (2006).Silver linings and camdles in the dark:Differences among positive coping strategies in predicting subjective well-being, Emotion, 6, 335-339 14- Troy, A. S., & Mauss, I. B. (2011). Resilience in the face of stress: emotion regulation as a protectivefactor. In S.M, Southwick, & B.T, Litz, & D, Charney, & M.J, Friedman. (Eds.), Resilience andMental Health: Challenges Across the Lifespan ((pp. 30-44). 15- Zarei H., Ghazi SM., Rahimi Forooshani A., Rashidian A., Arab M. to evaluate the quality of hospital services from the perspective of patients: a cross sectional study in private hospitals in Tehran. 2016;5(4): 66- 76. [In Persian]