کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
اعتبارسنجی پرسشنامه ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان

دوره 24، شماره 6، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1405-1418

10.30491/JMM.24.6.1405

معصومه عباس آبادی عرب؛ علی محمد مصدق راد


عوامل موثر در ارزشیابی اساتید آموزشی با روش سیستماتیک و دلفی در یک دانشگاه نظامی در تهران

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 251-261

مریم یعقوبی؛ محمد سلیمی؛ مازیار کرمعلی؛ الهام احسانی چیمه


ارزشیابی برنامه رسانه ای مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت در زمینه کشف زودرس علائم سرطان: یک مطالعه ترکیبی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 263-273

زهره رهائی؛ عیسی محمدی؛ محمدعلی مروتی شریف آباد؛ فضل الله غفرانی پور؛ احمد غلامی ناصرآبادی؛ محمدرضا آقائی؛ فاطمه فلاحتی مروست


بررسی استانداردهای بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های نظامی و غیر نظامی استان اصفهان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 299-306

علی ایوبیان؛ الهام معظم؛ میترا نوید؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ مرتضی ایزدی