نویسنده = علی نصیری
تبیین ابعاد و مؤلفه‌های تمرین بیمارستانی به منظور آمادگی در برابر حوادث و تهدیدات زیستی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 1739-1751

10.30491/jmm.2023.1006269.0

فرشته عباسپور؛ روح الله زابلی؛ علی نصیری؛ محمدکریم بهادری


استانداردسازی و اعتباریابی ابزار تاب آوری سازمانی در بیمارستان های نظامی

دوره 22، شماره 7، مهر و آبان 1399، صفحه 719-727

10.30491/JMM.22.7.6

روح اله زابلی؛ حسام سیدین؛ علی نصیری؛ زینب مالمون