استانداردسازی و اعتباریابی ابزار تاب آوری سازمانی در بیمارستان های نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

چکیده

زمینه و هدف: به علت عدم پیش بینی بحران‌ها، تاب آوری سازمانی می‌تواند توانایی سازگاری این سازمان ها را در شرایط بحرانی بدون فروپاشی یا شکست فراهم آورد. این پژوهش با هدف تببین مولفه های تاب آوری سازمانی در بیمارستان های نظامی و اعتباریابی آن انجام شد.
روش‌ها: فاز اول مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل چارچوبی و با هدف شناسایی مولفه های تاب آوری سازمانی در بیمارستان های نظامی انجام شد. جامعه مورد مطالعه 20 نفر از متخصصان در سه بیمارستان نظامی از یک دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران بودند که بصورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. فاز دوم با روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) ابزار تاب آوری سازمانی تدوین و اعتبارسنجی شد.
یافته‌ها: عوامل موثر بر تاب آوری در بیمارستان‌های نظامی در 5 بعد اصلی آسیب پذیری و ایمنی بیمارستان، آمادگی در بلایا، سازگاری ظرفیتی، تداوم خدمات در بحران، بازتوانی و تطابق با شرایط پس از بحران طبقه‌بندی گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد بالاترین بار عامل در هر کدام از این ابعاد عبارتند از: در بعد آسیب‌پذیری و ایمنی بیمارستان شناسایی فرآیندهای اصلی تهدیدات و حوادث در بیمارستان (0/82)، در بعد آمادگی در بلایا بیشترین بار عاملی مربوط به طرح های بیمارستان در برنامه گسترده جامعه (0/90)، در بعد سازگاری ظرفیتی بیشترین بار عاملی مربوط به شناسایی و مدیریت مهارت های کلیدی کارکنان (0/88)، در بعد تداوم خدمت در بحران بیشترین بار عاملی مربوط به روش های شناسایی اولویت بندی و حفظ عملکردهای اساسی (0/84)، در بعد بازتوانی و تطابق با شرایط پس از بحران بیشترین بار عاملی در این بعد مربوط به سرعت برای فضای اورژانس اضافی، منابع و کارکنان (0/81) اختصاص داشته اند.
نتیجه‌گیری: بیمارستان‌های نظامی با بازبینی در ماموریت و عملکردهای جاری خویش تدابیر ویژه ای را برای افزایش سازگاری ظرفیتی در بحران ها فراهم نمایند. بیمارستان‌های نظامی باید بتوانند برای افرایش تاب آوری خدمات بازتوانی بعد از حادثه را تمرین و ارایه نمایند.

کلیدواژه‌ها


1. Zaboli R. Assessment of readiness in Tehran hospitals faces unexpected disasters. Military Medicine. 2006;8(2):103-1. 2. Zaboli R, Sh T, Seyyedin SH, Malmoon Z, Hoseini Shokuh SM. Organizational vulnerability and management of clinical departments against crisis. Journal Mil Med. 2009;2(3):99-103. 3. Bahadori M, Khankeh HR, Zaboli R, Ravangard R, Malmir I. Barriers to and facilitators of inter-organizational coordination in response to disasters: a grounded theory approach. Disaster medicine and public health preparedness. 2017;11(3):318-25. doi:10.1017/dmp.2016.131 4. Cristian B. Hospital resilience: a recent concept in disaster preparedness. The Journal of Critical Care Medicine.2018;4(3):81.doi:10.2478/jccm-2018-0016 5. Ebrahiminejad M, Sadeghi Z. Investigation of the relationship between preparedness and organizational resilience when facing earthquake (case study: Medical sciences university hospitals in Kerman). Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly). 2017;6(4):358-67. 6. Southwick SM, Charney DS. Resilience: The science of mastering life's greatest challenges. 2018: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108349246 7. García‐Izquierdo M, Meseguer de Pedro M, Ríos‐Risquez MI, Sánchez MI. Resilience as a moderator of psychological health in situations of chronic stress (burnout) in a sample of hospital nurses. Journal of Nursing Scholarship. 2018;50(2):228-36. doi:10.1111/jnu.12367 8. Shahverdi B, Tariverdi M Miller-Hooks E. Assessing hospital system resilience to disaster events involving physical damage and Demand Surge. Socio-Economic Planning Sciences, 2019: 100729. doi:10.1016/j.seps.2019.07.005 9. Yu P, Wen W, Ji D, Zhai C, Xie L. A framework to assess the seismic resilience of urban hospitals. Advances in Civil Engineering. 2019;2019. doi:10.1155/2019/7654683 10. Luke MJ, Franklin R, Aitkin P, Dyson MJ. Relating the All Hazard Approach of Hospitals to that of Public Authorities. Prehosp. Disaster Med. 2019; 34 (1):s79-80. doi:10.1017/S1049023X19001699 11. Hoseini Ramandi S, Kashani H. A framework to evaluate the resilience of hospital networks. 2018. doi:10.3311/CCC2018-101 12. Boston M. Building Resilience through Design: Improving Post-Earthquake Functionality of Hospitals, 2017, Johns Hopkins University. 13. Ghanaatpisheh E, Khankeh H, Masoumi G. Challenges for Hospital Resilience in Emergencies and Disasters: A Qualitative Study in Iran. Journal of Clinical & Diagnostic Research, 2019; 13(9). doi:10.7860/JCDR/2019/41539.13120 14. Khademi JolgehneJad A, Ahmadi Kahnali R, Heyrani A. Factors Influencing Hospital Supply Chain Resilience: A Qualitative Study. Journal of Hospital, 2019;18(2):61-73. 15. Putra AW. Evaluation of Hospital Preparedness in Managing Disaster Impact: A Systematic Review. Advanced Science Letters. 2018; 24(9):6573-6577. doi:10.1166/asl.2018.12783 16. Zhong S, Clark M, Hou XY, Zang Y, FitzGerald G. Development of key indicators of hospital resilience: a modified Delphi study. Journal of health services research & policy. 2015;20(2):74-82. doi:10.1177/1355819614561537 17. Winter JD, Dodou D, Wieringa PA. Exploratory factor analysis with small sample sizes. Multivariate behavioral research, 2009; 44(2):147-181. doi:10.1080/00273170902794206 18. Srivastava A, Thomson SB. Framework analysis: a qualitative methodology for applied policy research. 2009. 19. Bandalos DL, Finney SJ. Factor analysis: Exploratory and confirmatory, in the reviewer's guide to quantitative methods in the social sciences. 2018, Routledge. p. 98-122. doi:10.4324/9781315755649-8 20. Amerioun A, Alidadi A, Zaboli R, Sepandi M. The data on exploratory factor analysis of factors influencing employees effectiveness for responding to crisis in Iran military hospitals. Data in brief. 2018; 19:1522-9. doi:10.1016/j.dib.2018.05.117 21. Samsuddin NM, Takim R, Nawawi AH. Human Behaviour and Resilience Hospital. Asian Journal of Behavioural Studies. 2017; 2(5): 21-32. doi:10.21834/ajbes.v2i5.46 22. Cimellaro GP, Malavisi M, Mahin S. Factor analysis to evaluate hospital resilience. ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering. 2018;4(1): 04018002. doi:10.1061/AJRUA6.0000952 23. Samsuddin NM, Takim R, Nawawi AH, Alwee SN. Disaster preparedness attributes and hospital’s resilience in Malaysia. Procedia engineering. 2018; 212:371-8. doi:10.1016/j.proeng.2018.01.048 24. Cai H, Lam NS, Qiang Y, Zou L, Correll RM, Mihunov V. A synthesis of disaster resilience measurement methods and indices. International journal of disaster risk reduction. 2018;31:844-55.doi:10.1016/j.ijdrr.2018.07.015 25. Imani M, Pascale F, Kapogiannis G, Jones K. Hospital resilience-informed decision making: uncertainties and interdependencies. 2016. 26. Ybarra N. Hurricane Harvey: one hospital's journey toward organizational resilience. The Journal of perinatal & neonatal nursing. 2019;33(3):246-52. doi:10.1097/JPN.0000000000000424 27. Nocetti C. Analyzing hospital resilience capacities to cope with maxi emergencies: a simulation approach. 2018. 28. Kularatne D, Siriwardana C, Hasalanka H. Evaluating the Applicability of the “Hospital Safety Index Guide” for the Sri Lankan Context. In 2019 Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon) 2019 (pp. 406-411). IEEE. doi:10.1109/MERCon.2019.8818932 29. Kazemzadeh M, Shafiei E, Jahangiri K, Yousefi K, Sahebi A. The preparedness of hospital emergency departments for responding to disasters in Iran; a systematic review and meta-analysis. Archives of academic emergency medicine. 2019;7(1). 30. Loosemore M, Chand A. Barriers to Building resilience to Extreme Weather Events in Australian Hospitals. Management. 2016; 2: 1201-1210. 31. Tourani S, Hassani M, Ayoubian A, Habibi M, Zaboli R. Analyzing and prioritizing the dimensions of patient safety culture in emergency wards using the TOPSIS technique. Global journal of health science. 2015;7(4):143. doi:10.5539/gjhs.v7n4p143