نویسنده = تاج آبادی، علی
مقایسه سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستان های مرجع کووید-19 با سایر بیمارستان ها

دوره 22، شماره 11، آذر و دی 1399، صفحه 1145-1152

10.30491/JMM.22.11.1145

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ علی تاج آبادی؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ صدیقه رستاقی


وضعیت سلامت روان و عوامل تأثیرگذار بر آن در سربازان ایرانی: مروری نظام‌مند

دوره 22، شماره 9، مهر و آبان 1399، صفحه 885-895

10.30491/JMM.22.9.3

محمد نعمت شاهی؛ زهرا پارسایی مهر؛ مصطفی روشن زاده؛ مهدی جمالی نیک؛ مرتضی هاشمی نیک؛ علی تاج آبادی


چالش زنجیره انتقال و استراتژی‌های اثربخش بیمارستانی در کنترل شیوع کووید-19

دوره 22، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 205-206

10.30491/JMM.22.2.205

مرتضی هاشمی نیک؛ زهرا پارسایی مهر؛ مهدی جمالی نیک؛ علی تاج آبادی