چالش زنجیره انتقال و استراتژی‌های اثربخش بیمارستانی در کنترل شیوع کووید-19

نوع مقاله : دیدگاه

نویسندگان

1 سبزوار، دانشگاه آزاد

2 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 گروه فوریت پزشکی،‌ دانشکده پیراپزشکی،‌ ‌دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ‌ایران

چکیده

دیدگاه.

کلیدواژه‌ها


1. Farnoosh G, Alishiri G, Hosseini Zijoud S R, Dorostkar R, Jalali Farahani A. Understanding the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence - A Narrative Review. J Mil Med. 2020; 22 (1) :1-11 2. Li W, Zhou Q, Tang Y, Ren L, Yu X, Li Q, et al. Protocol for the development of a rapid advice guideline for prevention, management and care of children with 2019 novel coronavirus infection. Annals of palliative medicine. 2020 Feb 24. 3. Qing MX, Li S, Yu S, Ouyang Y, Zeng L, Li X, et al. Emergency management of the prevention and control of novel coronavirus pneumonia in specialized branches of hospital. Academic Emergency Medicine. 2020 Mar 9.