مقایسه ویژگی‌های بالینی و اپیدمیولوژیکی بیماران فوتی و بهبود یافته مبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی و درمانی واسعی شهر سبزوار

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان واسعی سبزوار

2 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان واسعی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف:SARS-CoV-2  خطرناک­ترین ویروس­­های خانواده کروناویروس محسوب شده و هشدار جدی برای تمام کشورهای جهان است. علی­رغم تلاش محققان، ابهامات گسترده ­ای در رابطه با آن وجود دارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی­های بالینی و اپیدمیولوژیکی بیماران فوتی و بهبود­یافته کووید- 19بود.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در بیماران کووید-19 بیمارستان واسعی شهر سبزوار در اسفند و فروردین 1398-99 انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق­ ساخته، مصاحبه و اطلاعات پرونده بود.
یافته‌ها: از 178 بیمار، 8/52 % زن و میانگین سنی 18±1/57 سال بود. 4/85 %، بهبود­یافته و 14% از بیماران فوت نموده­اند. تنگی نفس (5/72 %) شایع­ترین علامت و سپس سرفه (8/61 %) و تب (9/48 %) بود. 8/43 % کل بیماران و 9/71 % بیماران فوتی حداقل یک بیماری زمینه ­ای داشتند. سرفه در بهبود­یافته ­ها و کاهش سطح هوشیاری در فوتی­ ها به­ طور معنی­ داری بیشتر بود (05/0> P < /span>). افزایش سطح گلبول های سفید خون، کاهش لنفوسیت ها و افزایش نوتروفیل ها در بیماران فوت شده به طور معناداری بیشتر بود (05/0> P < /span>).
نتیجه‌گیری: با توجه به بالاتر بودن میزان ابتلا و فوت در افراد با سن بالاتر و دارای بیماری­های زمینه­ای، اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه در این قشر لازم می­باشد. همچنین توجه به علائم بیماران در بدو ورود در شناسایی پیش ­آگهی بیماران کمک ­کننده است. افزایش گلبول­های سفید خون و نوتروفیل­ها و کاهش لنفوسیت­ها، نشان­ دهنده درگیری سیستم ایمنی این بیماران است. برای شناسایی عوامل پاتوژنز و زمینه ­ای در این بیماران تحقیقات بیشتر مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


1. Rodriguez-Morales A.J, Cardona-Ospina JA, Gutierrez-Ocampo E, Villamizar-Pena R, Holguin-Rivera Y, Escalera-Antezana J, et al. Travel Medicine and Infectious Disease. 10.1016/j.tmaid.2020.101623. doi:10.1016/j.tmaid.2020.101623. 2. Su L, Ma X, Yu H, Zhang Z, Bian P,Han Y, et al. The different clinical characteristics of corona virus disease cases between children and their families in China – the character of children with COVID-19. Emerging Microbes & Infections.2020; 9:706-713.doi:10.1080/22221751.2020.1744483 3. Hasheminik M, Parsaeimehr Z, Jamalinik M, Tajabadi A. The Challenge of Transmission Chain and Effective Hospital Strategies in Controlling the Prevalence of Covid-19. J Mil Med. 2020; 22 (2) :205-206. 4. Cui J, Li F,Shi Z. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. MiCRobiology. 2019; 17:181-92. doi:10.1038/s41579-018-0118-9. 5. World Helath Organization. 2019- nCoV Situation Report-22 on 20 May, 2020. https://www.who.int/docs/defaultsource/ coronaviruse/situation-reports. 6. Farnoosh G, Ghanei M, Khorramdelazad H, Alishiri G, Farahani AJ, Shahriary A. Are Iranian Sulfur mustard-exposed survivors more vulnerable to SARS-CoV-2: some similarity in their pathogenesis. Articles in Press. doi: 10.1017/dmp.2020.156. 7. Nikpouraghdam M, Farahani AJ, Alishiri G, Heydari S, Ebrahimnia M, Samadinia H,et al. Epidemiological Characteristics of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patients in IRAN: A single Center Study, Journal of Clinical Virology (2020). Articles in Press doi: 10.1016/j.jcv.2020.104378. 8. Yang X ,Yu Y, Shu H, Liu H, Wu Y , Zhang L, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med 2020: 1-7. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30079-5. 9. Yang W, Cao Q, Qin L, Wang X, Cheng Z, Pan A, et al. Clinical characteristics and imaging manifestations of the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19): A multi-center study in Wenzhou city, Zhejiang, China. Journal homepage. 2020; 80: 388-93. doi: 10.1016/j.jinf.2020.02.016. 10. Tavakoli A, vahdat K, keshavar M. NovelCoronavirusDisease 2019 (COVID-19): An Emergening Infectious Disease in the 21 st Century. Iran South MedJ. 2020;22(6):432-450. 11. Rio C, Malani P. COVID-19 New Insights on A Rapidly Changing Epidemic. JAMA.2020; 323 (14): 1339-1340. doi:10.1001/jama.2020.3072. 12. Zu ZY, Jiang MD, Xu PP, Chen W, Chen W, Ni Q , et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China. Rdiology. Articles in Press. 13. Xia W, Shao J, Guo Y, Peng X, Li Z, Hu D. Clinical and CT features in pediatric patients with COVID‐19 infection: Different points from adults. Pediatric Pulmonology. 2020; 55:1169–1174. doi:10.1002/ppul.24718. 14. Huang C, Wang Y, Li X, Ran L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet .2020; 395: 497–506. doi:10.1016/S0140-6736. 15. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: A descriptive study. Lancet 2020; 395 (10223): 507-13. doi:10.1016/ S0140-6736(20)30211-7 16. Chan JF-W, Yuan S, Kok K-H, To KK-W, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. The Lancet. 2020. doi 10.1016/S0140-6736(20)30154-9. 17. Bernheim A, Mei X, Huang M, Yang Y, Fayad Z, Zhang N, et al. Chest CT Findings in Coronavirus Disease-19 (COVID-19): Relationship to Duration of Infection. Radiology. 2020; 295:685–691. doi:10.1148/radiol.2020200463 18. Farnoosh G, Alishiri G, Hosseini Zijoud SR, Dorostkar R, Jalali Farahani A. Understanding the 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence - A Narrative Review. Journal of Military Medicine. 2020;22(1): 1-11. doi:10.30491/JMM.22.1.1 19. Guan W, Ni Z, liang W, Hu Y, Liang W, Ou C, He J, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. New England Journal of Medicin.2020;382: 1708-1720. doi: 10.1056/ NEJMoa2002032. 20. Wu F, Zhao S, Yu B, Chen YM, Wang W, Song ZG, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature 2020; 579(7798):265–9. doi:10.1038/s41586-020-2008-3. 21. Chen T, Wu Di, Chen H, Yan W, Yang D, Chen G, et al . Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study. BMJ. 2020;368: 1-14. doi:10.1136/bmj.m1091 22. Chen J, Qi T, Liu L, Ling Y, Qian Z, Li T, et al, Clinical progression of patients with COVID-19 in Shanghai, China. Journal of Infection. 2020:80; e1–e6. doi:10.1016/j.jinf.2020.03.004 23. Li X, Wang L, Yan Sh, Yang F, Xiang L,Zhu J, et al. Clinical characteristics of 25 death cases with COVID-19: A retrospective review of medical records in a single medical center, Wuhan, China. International Journal of Infectious Diseases.2020: 94; 128–132. doi:10.1016/j.ijid.2020.03.053. 24. Du Y, Tu Lei, Zhu P, Mu M, Wang R, Yang P, et al. Clinical Features of 85 Fatal Cases of COVID-19 from Wuhan: A Retrospective Observational Study. AJRCCM. Articles in Press. doi:0.1164/rccm.202003-0543OC. 25. Zheng F, Tang W, Li H, Huang YX, Zia YL, Zhou ZG. Clinical characteristics of 161 cases of corona virus disease 2019 (COVID-19) in Changsha. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2020; 24: 3404-3410. doi:10.1136/bmj.m1091 26. Yang F, Shi Sh, Zhu J, Shi J, Dai K, Chen X. Analysis of 92 deceased patients with COVID-19 .Articles in Press. doi:10.1002/jmv.25891. 27. Wang D, Hu B, Hu Ch, Zhu F, Liu X, Zhang J. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020; 323(11):1061-1069. doi:10.1001/jama.2020.1585 28. Wu Z, Jennifer M. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. Published online February 24, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2648. 29. Sahin A, Erdogan A, Agaoglu P, Dineri Y,Cakirci AY,Senel ME, et al. 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak: A Review of the Current Literature. EJMO. 2020;4(1):1–7. doi:10.14744/ejmo.2020.12220. 30. Mark M. Epidemiology and clinical characteristics of 50 death cases with Covid-2019 in the Philippines: A retrospective review. (April 3, 2020) Articles in Press. SSRN. doi:10.2139/ssrn.3570612. 31. Wu J, Liu J, Zhao X, Liu Ch, Wang W, Wang D, et al. Clinical Characteristics of Imported Cases of COVID-19 in Jiangsu Province: A Multicenter Descriptive Study. Infectious Diseases Society of America. Articles in Press. doi/10.1093/cid/ciaa199/5766408. 32. Rothan H. Byrareddy S. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of Autoimmunity. 2020;109(102433): 1-4. doi:10.1016/j.jaut.2020.102433. 33. Mardani R, Ahmadi Vasmehjani A, Zali F, Gholami A,Mousavi Nasab S D, Kaghazian H, Kaviani M, Ahmadi N. Laboratory Parameters in Detection of COVID-19 Patients with Positive RT-PCR; a Diagnostic Accuracy Study. Arch Acad EmergMed. 2020; 8(1): e43.