نویسنده = محمد غلامی فشارکی
تأثیر مداخله آموزشی بر میزان کمردرد در کارکنان نیروی هوایی یک ارگان نظامی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 519-526

اسماعیل یاسی؛ محسن صفاری؛ محمد قاسمی؛ محمد غلامی فشارکی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی


اثر توأم فرسودگی و رضایت شغلی بر فرهنگ ایمنی بیمار با استفاده از تحلیل مسیر در کارکنان خدمات درمانی نظامی

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 439-445

شکوفه ملکی؛ محمد غلامی فشارکی؛ نیلوفر ربیعی؛ معصومه محمدیان


بررسی رابطه فرسودگی، رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با میزان فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 571-578

نیلوفر ربیعی؛ محمد غلامی فشارکی؛ شکوفه ملکی؛ معصومه محمدیان


بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان بقیه الله(عج)

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 57-63

محمد حسن علاقمند؛ مهری حجت دوست؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد غلامی فشارکی


استانداردسازی و بررسی خصوصیات روانی پرسشنامه تلفنی رضایت بیماران بستری بقیه الله (عج)

دوره 15، شماره 4، بهمن و اسفند 1392، صفحه 281-286

محمد صادق مهدوی؛ مهری حجت دوست؛ زینت پرورده؛ محمد غلامی فشارکی