نویسنده = حسن رفعتی
بررسی عوامل چرخش شغلی پزشکان در مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 366-373

محمدجواد حسینپورفرد؛ عبدالرضا بابامحمودی؛ حسن رفعتی


بررسی تاثیر استرس شغلی بر اثربخشی مدیران منتخب نظامی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 51-58

محمدجواد حسینپورفرد؛ حسن رفعتی؛ سیدعبدالرضا بابامحمودی


مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 191-196

حسن رفعتی؛ حمیدرضا توکلی؛ احمد عامریون؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ طه نصیری


بررسی الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی نظامی

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 237-252

حسن رفعتی شالدهی؛ رضا حسنوی؛ فرید به آذین؛ سید علیرضا بنی طباء