بررسی عوامل چرخش شغلی پزشکان در مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی ابرار، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در حال حاضر برای توزیع و اعزام پزشکان مشمول برنامه چرخش شغلی، دستورالعمل مدونی وجود ندارد و یا کامل نیست. بنابراین اجرای برنامه چرخش شغلی پزشکان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. این برنامه با در نظر گرفتن مجموعه عوامل موثر، نسبت به تدوین و ایجاد طرح چرخش شغلی برای یکایک پزشکان قابل اجرا خواهد بود. این تحقیق عوامل موثر برچرخش شغلی پزشکان را مورد بررسی قرار داده است.
روش‌ها: مصاحبه عمیق با پزشکان شاغل در نیروهای مسلح، نقطه ­نظرات 100 نفر از آنان به روش شبه دلفی، جمع­آوری و براین اساس پرسشنامه تهیه و پس از برازش با صاحب‌نظران به منظور تعیین عوامل مؤثر در چرخش شغلی پزشکان پرسشنامه از طریق پست برای کلیه پزشکان ارسال و نتایج بازخورد مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های مطالعه در مجموع 54 عامل را بیان نمود که از آنالیز مقیاس درجه‌ای برای طبقه‌بندی آنها استفاده شد و از میان 54 عامل, 9 عامل توسط صاحب‌نظران به عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر چرخش شغلی پزشکان شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: با توجه به عوامل به دست آمده مراکز ذیربط می‌توانند، دستورالعمل چرخش شغلی پزشکان را تهیه و ارائه نمایند. پیشنهاد می‌شود تا در مطالعه‌ای به تناسب عوامل جغرافیایی و محیط زیست و کار با تمایلات و استعدادهای فردی نیز پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها