نویسنده = حسن رفعتی
ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 197-202

روح اله زابلی؛ مازیار کرمعلی؛ محمد سالم؛ حسن رفعتی


ارزیابی مقایسه ای کیفیت باکتریایی، شیمیایی و ارگانولپتیک غذاهای طبخ شده با تجهیزات معمولی و نوین

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 165-170

حمیدرضا توکلی؛ قدرت ا... صوفی آبادی؛ داود فرج زاده؛ حسن رفعتی؛ علی اکبر کریمی زارچی


میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 37-44

احمد عامریون؛ مهدی ابراهیم نیا؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ شهرام توفیقی؛ روح ا... زابلی؛ حسن رفعتی


بررسی آگاهی فرماندهان و مسئولین یکی از نیروهای نظامی در مورد تغذیه پرسنل نظامی در سال 1384

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 45-50

داود فرج زاده؛ حجت رشیدی جهان؛ رضا توکلی؛ حسن رفعتی