بررسی آگاهی فرماندهان و مسئولین یکی از نیروهای نظامی در مورد تغذیه پرسنل نظامی در سال 1384

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. عوامل مختلفی در کیفیت و چگونگی تغذیه پرسنل و سربازان نیروهای مسلح مؤثرند یکی از این عوامل میزان آگاهی و نگرش فرماندهان نظامی در رده‌های مختلف فرماندهی عملیات ، پشتیبانی ، اداری و مالی ، آموزشی و... می‌باشد. آگاهی فرماندهان درمورد سامانه تغذیه نظامی ودانش تغذیه ای آنها ممکن است بر رفتار وعادات غذایی سربازان و پرسنل تاثیر بگذارد. ثابت شده است که فرماندهان آگاه و آموزش دیده می توانند از طریق آموزش و تشویق در ایجاد انگیزه وتصویرذهنی مثبت از جیره غذایی عملیاتی در سربازان وکادر رسمی برای مصرف جیره‌های عملیاتی نقش مهمی ایفا نمایند. تحقیقات متعددی در خصوص آگاهی و نگرش فرماندهان پیرامون تغذیه سربازان و پرسنل نیروهای نظامی در سایرکشورها انجام شده است و لازم است با توجه به تجربیات و نتایج آن ، در نیروهای مسلح کشورمان نیز این بررسی و تحقیق انجام شود و از نتایج آن در تهیه دستورالعمل‌های اجرایی با هدف ارتقاء کیفیت تغذیه نیروها در شرایط عادی و عملیاتی استفاده شود.هدف. با توجه به تأثیر آگاهی و نگرش فرماندهان و مسئولین در مورد تغذیه پرسنل نظامی، این تحقیق بمنظور تعیین آگاهی و نگرش افراد مورد نظر در خصوص تغذیه پرسنل نظامی صورت گرفت تا بر اساس نتایج آن نسبت به برنامه ریزی‌های آموزش تغذیه اقدام شود. مواد و روش‌ها. در این بررسی که یک مطالعه توصیفی به روش مقطعی است ، اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط پرسشگران جمع آوری شد . روش نمونه گیری خوشه ای و تعداد نمونه 277 نفر می‌باشد. پس از تکمیل پرسشنامه با کمک نرم افزار spss نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج. از مجموع 277 نفر،72% پاسخگویان دارای سابقه کار بیش از 20 سال بودند. در ارتباط با سطح اطلاعات و آگاهی فرماندهان و مسئولین در مورد مباحث تغذیه ای ، 62% در سطح خوب وعالی قرار داشتند و از نظر تحصیلات 74/48 درصد آن‌ها دارای نمونه تحصیلات کارشناسی و بالاتر بودند. فرماندهان و مسئولین منابع کسب اطلاعات خود را به ترتیب ، روزنامه و مجلات(76/70درصد)، کلاس‌های برگزار شده در مورد تغذیه(61 درصد) ، صدا و سیما (67/49 درصد) و پیک‌های بهداشتی نیرو(65/47 درصد)عنوان نمودند. بحث. در مجموع سطح آگاهی در جامعه مورد مطالعه 8 درصد در سطح عالی ، 54درصد خوب ، 36درصد متوسط و تنها 2 درصد در سطح ضعیف قرار داشتند که این سطح از آگاهی نسبتاً قابل قبول می باشد. با توجه به اینکه این بررسی برای برنامه ریزی‌های آموزشی هم قابل استفاده است ، نتایج آن برنامه ریزان را متوجه می سازد تا برای مجموع افرادی که در سطح متوسط (36%) و ضعیف (2%) هستند و مجموعاً 38 درصد از فرماندهان و مسئولین نیروی مورد مطالعه (بیش از یک سوم) را تشکیل می دادند ، برنامه‌های آموزش تغذیه را تدوین و اجرا نمایند.

کلیدواژه‌ها