نویسنده = علی غنجال
مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 13-18

محمد قاسمی؛ غلام حسین علیشیری؛ مریم رضایی؛ حسین کشاورز؛ مرتضی ایزدی؛ علی غنجال


وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 203-208

هرمز سنایی نسب؛ عبدالرضا دلاوری؛ علی غنجال؛ احسان تیمورزاده؛ علی صداقت؛ صدیقه میرهاشمی


ارتباط شغل و رسته کاری با دیسکوپاتیهای ستون فقرات در پرسنل مذکرنظامی

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 107-112

علی غنجال؛ منیره متقی؛ نادر صدیق


بررسی فراوانی دردهای مفصلی با منشا فیزیکی بین کارکنان شاغل نظامی و مقایسه آن با غیر نظامیان

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 205-209

علی غنجال؛ منیره متقی؛ حسنعلی محبی؛ یاشار محرم زاد


بررسی وضعیت امداد و انتقال در مصدومین زلزله بم که در نقاهتگاه بقیه‌ا...«عج» و چند بیمارستان تهران بستری بودند

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 225-230

صدیقه میرهاشمی؛ سیدامیرحسین میرهاشمی؛ علی غنجال؛ حسنعلی محبی؛ عبدالرضا دلاوری؛ مسعود ثقفی‌نیا؛ علی کبیر


مطالعه چگونگی امداد و انتقال در صعود قله سبلان در مرداد ماه 1382

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 253-255

حسنعلی محبی؛ عبدالرضا دلاوری؛ علی غنجال؛ صدیقه میرهاشمی


تیپ امداد و انتقال در جنگ عراق علیه ایران

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 285-292

علی غنجال؛ منیره متقی؛ صدیقه میرهاشمی؛ عبدالرضا دلاوری


بیمارستان های صحرایی دوران جنگ علیه ایران

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1383، صفحه 143-152

علی غنجال؛ احمد عامریون؛ ناصر بهروزی نژاد؛ منیره متقی


کیف های امداد انفرادی نظامی

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1382، صفحه 219-225

علی غنجال؛ رحمت ا... حافظی؛ همایون صدرایی؛ هدایت صحرایی؛ حسن قشونی


تجربیات امداد و انتقال بهداری سپاه در عملیات والفجر4

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1382، صفحه 91-98

علی غنجال؛ علی صدری ارحامی؛ سید محمد بصام


تجربیات دارو و درمان بهداری سپاه در عملیات والفجر 4

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 151-156

علی اصغر نویدی؛ علی غنجال؛ علی صدری؛ حسن ابو القاسمی