کلیدواژه‌ها = دانشجویان افسری
زمان سپری شده در فعالیت بدنی و سطح استقامت عضلات شکمی بین دانشجویان افسری و غیرنظامی دانشگاه دفاع ملی مالزی

دوره 22، شماره 8، مهر و آبان 1399، صفحه 873-882

10.30491/JMM.22.8.873

جوری جکیوا؛ محد سیریناز آزلی؛ ایزد الدین امری زین الدین؛ سیتی عزیلا آتان


تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر توان هوازی، نمایه توده بدن و درصد چربی در دانشجویان افسری چاق و دارای اضافه وزن

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 131-140

رضا سبزواری ‎راد؛ ابراهیم فصیحی رامندی؛ داور خاکسار بلداجی


بررسی سلامت روانی و میزان عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر یک آموزشگاه نظامی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 103-110

مهدی شهبازی؛ امیر وزینی طاهر