کلیدواژه‌ها = حداکثر اکسیژن مصرفی
تاثیر جیره نظامی غنی از مواد فراسودمند بر استقامت قلبی و ریوی در افراد نظامی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو کور، کنترل‌دار

دوره 22، شماره 7، مهر و آبان 1399، صفحه 682-691

10.30491/JMM.22.7.2

وحید هادی؛ محمد علی سردار؛ مجید غیور مبرهن؛ محسن نعمتی؛ رضا رضوانی؛ سعید هادی؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ داود سلیمانی؛ عبدالرضا نوروزی


نقش تمرینات ورزشی هوازی 15 هفته ای در ارتقاء تناسب قلبی و عروقی در کارکنان پروازی

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 285-292

محمد قاسمی؛ مهران جاریانی؛ وحید سبحانی؛ فرزانه چاوشی؛ مریم رضایی؛ حسن رففتی