توصیف وضعیت آمادگی هوازی و مؤلفه‌های چاقی در اعضای هیئت علمی یک دانشگاه پزشکی – نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: افزایش سلامت نیروی انسانی متخصص بویژه در زمینه آموزش و پژوهش در سطوح دانشگاهی از مؤلفه‏ های توسعه پایدار در هر کشور محسوب می شود. لذا هدف از پژوهش حاضر تبیین وضعیت آمادگی هوازی و مؤلفه‏ های چاقی در اعضای هیئت علمی یک دانشگاه پزشکی-نظامی می­ باشد.
روش‌ها: 78 نفر از اعضاء هیئت علمی یک دانشگاه پزشکی-نظامی (دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، محدوده سنی 34 تا 68 سال، تابستان 1397)، به صورت تصادفی با استفاده از روش نمونه گیری گرجی و مورگان انتخاب شده و جهت انجام آزمون های مورد نیاز ثبت نام شدند. از دستگاه بادی کامپوزیشن آنالایزر (BCA مدل BOCAX1) جهت ارزیابی شاخص های تن سنجی و همچنین تست پله با روش McArdle برای سـنجش توان هوازی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین شاخص توده بدنی (BMI) آزمودنی­های پژوهش حاضر بطور معنی داری بیشتر از عدد ملاک 25، میانگین نسبت دور کمر به لگن (WHR) آزمودنی­ ها به طور معنی داری کمتر از عدد ملاک 1 (که مردان با WHR بالاتر از 1 و زنان دارای WHR بیشتر از 0.8)، میانگین درصد چربی بدن (PBF) آزمودنی ­ها به طور معنی داری بیشتر از عدد ملاک 20 و همچنین حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) آزمودنی­ ها بطور معنی داری کمتر از عدد ملاک 45 بود (0/001 = P ). همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین VO2max با BMI (0/338- = r و 0/003 = P < /span>)، WHR (0/513- = r و 0/001 = P < /span>) و PBF (0/709- =r و 0/001 = P < /span>) اعضای هیئت علمی یک دانشگاه پزشکی-نظامی یک رابطه معکوس و معنی‏ داری وجود داشت.  
نتیجه‌گیری: با توجه به معنی داری نتایج همبستگی پژوهش حاضر به نظر می رسد که می­توان از فاکتورهای BMI، WHR و PBF، برای تخمین VO2max و تعیین آمادگی­ هوازی آزمودنی ­ها استفاده کرد. لذا بالا بودن فاکتورهای ترکیب بدنی (وزن، BFM و FFM) مورد بررسی در پژوهش حاضر می تواند نشان دهنده پایین بودن آمادگی هوازی و VO2max آزمودنی ها باشد که بالا بودن ریسک بیماری های مختلف قلبی عروقی و متابولیکی را تخمین می زند. علت این موضوع، احتمالا خالی بودن جایگاه فعالیت بدنی منظم در برنامه روزانه هیئت علمی این دانشگاه پزشکی-نظامی به دلیل تنوع ماموریت ها و ترکیب نامناسب برنامه غذایی باشد. بنابرین تجویز تمرینات ورزشی هوازی و مقاومتی بهمراه رژیم غذایی کم کالری و پر کیفیت توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


1. Hoeger WW, Hoeger SA, Hoeger CI, Fawson AL. Lifetime physical fitness and wellness: Cengage Learning; 2018. 2. Cattuzzo MT, dos Santos Henrique R, Ré AHN, de Oliveira IS, Melo BM, de Sousa Moura M, et al. Motor competence and health related physical fitness in youth: A systematic review. Journal of science and medicine in sport. 2016;19(2):123-9. 3. de Rooij BH, van der Berg JD, van der Kallen CJ, Schram MT, Savelberg HH, Schaper NC, et al. Physical activity and sedentary behavior in metabolically healthy versus unhealthy obese and non-obese individuals–The Maastricht Study. PloS one. 2016;11(5):e0154358. 4. Rahmani A, Sayehmiri K, Asadollahi K, Sarokhani D, Islami F, Sarokhani M. Investigation of the prevalence of obesity in Iran: a systematic review and meta-analysis study. Acta Medica Iranica. 2015:596-607. 5. Oktay AA, Lavie CJ, Kokkinos PF, Parto P, Pandey A, Ventura HO. The interaction of cardiorespiratory fitness with obesity and the obesity paradox in cardiovascular disease. Progress in cardiovascular diseases. 2017;60(1):30-44. 6. Fakourian A, Azarbaijani M, Peeri M. Effect a period of selective military training on physical fitness, body mass index, mental health and mood in officer students. 2012. 7. Poston WS, Haddock CK, Jahnke SA, Jitnarin N, Tuley BC, Kales SN. The prevalence of overweight, obesity, and substandard fitness in a population-based firefighter cohort. Journal of occupational and environmental medicine. 2011;53(3):266. 8. Kim J, Must A, Fitzmaurice GM, Gillman MW, Chomitz V, Kramer E, et al. Relationship of physical fitness to prevalence and incidence of overweight among schoolchildren. Obesity research. 2005;13(7):1246-54. 9. Must A, Tybor D. Physical activity and sedentary behavior: a review of longitudinal studies of weight and adiposity in youth. International journal of obesity. 2005;29(S2):S84. 10. Paridon SM, Alpert BS, Boas SR, Cabrera ME, Caldarera LL, Daniels SR, et al. Clinical stress testing in the pediatric age group: a statement from the American Heart Association Council on Cardiovascular Disease in the Young, Committee on Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in Youth. Circulation. 2006;113(15):1905-20. 11. Maud PJ, Foster C. Physiological assessment of human fitness: Human Kinetics; 2006. 12. Santo AS, Golding LA. Predicting maximum oxygen uptake from a modified 3-minute step test. Research quarterly for exercise and sport. 2003;74(1):110-5. 13. Francis KT. A new single-stage step test for the clinical assessment of maximal oxygen consumption. Physical therapy. 1990;70(11):734-8. 14. Myers J, Doom R, King R, Fonda H, Chan K, Kokkinos P, et al., editors. Association between cardiorespiratory fitness and health care costs: the veterans exercise testing study. Mayo Clinic Proceedings; 2018: Elsevier. 15. Balderrama C, Ibarra G, De La Riva J, Lopez S. Evaluation of three methodologies to estimate the VO2max in people of different ages. Applied ergonomics. 2010;42(1):162-8. 16. de Lannoy L, Ross R. Physical Activity, Cardiorespiratory Fitness, and Obesity. Cardiorespiratory Fitness in Cardiometabolic Diseases: Springer; 2019. p. 229-50. 17. Batacan RB, Duncan MJ, Dalbo VJ, Tucker PS, Fenning AS. Effects of light intensity activity on CVD risk factors: a systematic review of intervention studies. BioMed research international. 2015;2015. 18. Myers J, Kaminsky LA, Lima R, Christle JW, Ashley E, Arena R. A reference equation for normal standards for VO2 max: analysis from the Fitness Registry and the Importance of Exercise National Database (FRIEND Registry). Progress in cardiovascular diseases. 2017;60(1):21-9. 19. Hassmen P, Koivula N, Uutela A. Physical exercise and psychological well-being: a population study in Finland. Preventive medicine. 2000;30(1):17-25. 20. Eckel N, Li Y, Kuxhaus O, Stefan N, Hu FB, Schulze MB. Transition from metabolic healthy to unhealthy phenotypes and association with cardiovascular disease risk across BMI categories in 90 257 women (the Nurses' Health Study): 30 year follow-up from a prospective cohort study. The lancet Diabetes & endocrinology. 2018;6(9):714-24. 21. Arabzadeh E, Mirdar S, Fathi Z. Measurement of levels of lung HIF-1α protein in response to tapering for 14-and 21-day with nigella sativa supplementation in maturing rat, with histological study. Sport Sciences for Health. 2015;11(2):195-202. 22. Jorge ASB, Andrade JMO, Paraíso AF, Jorge GCB, Silveira CM, de Souza LR, et al. Body mass index and the visceral adipose tissue expression of IL-6 and TNF-alpha are associated with the morphological severity of non-alcoholic fatty liver disease in individuals with class III obesity. Obesity research & clinical practice. 2018;12(1):1-8. 23. Deurenberg P, Yap M, Van Staveren WA. Body mass index and percent body fat: a meta analysis among different ethnic groups. International journal of obesity. 1998;22(12):1164. 24. Bertoli A, Di Daniele N, Ceccobelli M, Ficara A, Girasoli C, De Lorenzo A. Lipid profile, BMI, body fat distribution, and aerobic fitness in men with metabolic syndrome. Acta diabetologica. 2003;40(1):s130-s3. 25. Vivan H, Heyward H. Advanced Fitness Assesment and Exercise Prescription. Burgess Publishing Company, Minneapolis, Minnesota; 2002. 26. Dalton M, Cameron A, Zimmet P, Shaw J, Jolley D, Dunstan D, et al. Waist circumference, waist–hip ratio and body mass index and their correlation with cardiovascular disease risk factors in Australian adults. Journal of internal medicine. 2003;254(6):555-63. 27. Ledoux M, Lambert J, Reeder BA, Despres J-p. Correlation between cardiovascular disease risk factors and simple anthropometric measures. Canadian Heart Health Surveys Research Group. CMAJ: Canadian Medical Association journal= journal de l'Association medicale canadienne. 1997;157:S46-53. 28. Parikh SM, Shah HD, Singh SK. Does visceral fat affect aerobic fitness in Indian adolescents of 18-19 years' age group? National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology. 2018;8(2):233-8. 29. Duchečková P, Forejt M. Aerobic steps as measured by pedometry and their relation to central obesity. Iranian journal of public health. 2014;43(8):1070. 30. Pedersen LR, Olsen RH, Anholm C, Walzem RL, Fenger M, Eugen-Olsen J, et al. Weight loss is superior to exercise in improving the atherogenic lipid profile in a sedentary, overweight population with stable coronary artery disease: A randomized trial. Atherosclerosis. 2016;246:221-8. 31. Wilson PW, Bozeman SR, Burton TM, Hoaglin DC, Ben-Joseph R, Pashos CL. Prediction of first events of coronary heart disease and stroke with consideration of adiposity. Circulation. 2008;118(2):124. 32. Slattery ML, McDonald A, Bild DE, Caan BJ, Hilner JE, Jacobs Jr DR, et al. Associations of body fat and its distribution with dietary intake, physical activity, alcohol, and smoking in blacks and whites. The American journal of clinical nutrition. 1992;55(5):943-9. 33. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Bautista L, Franzosi MG, Commerford P, et al. Obesity and the risk of myocardial infarction in 27 000 participants from 52 countries: a case-control study. The Lancet. 2005;366(9497):1640-9.