کلیدواژه‌ها = خانواده
بررسی عوامل جمعیت شناختی و خانوادگی مبتلایان به سوءمصرف مواد در سربازان

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1392، صفحه 201-208

خدابخش احمدی؛ علیرضا مهرآزمای؛ علیرضا کرم بخش؛ محمود ثالثی


یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 251-260

خدابخش احمدی؛ مجتبی حبیبی؛ رضا شاهی؛ سمیرا خوشکام؛ آزاده مرادی؛ شیوا اخوان راد؛ محمد جواد احمدی زاده