کلیدواژه‌ها = سازمان بهداشت و درمان نظامی
شناسایی مولفه های موثر بر بهره وری کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 234-244

امیر جعفری؛ غلامرضا معمارزاده طهران


مولفه های تاثیر گذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 75-86

محمدکریم بهادری؛ احسان تیمورزاده؛ حسین ماستری فراهانی


ارزیابی مدل‌های ساختار سازمان‌های بهداشت و درمان نظامی در نبرد ناهمطراز

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 85-91

مهدی ابراهیم نیا؛ علی فرزانه؛ عباس عبادی؛ شهرام توفیقی