شناسایی مولفه های موثر بر بهره وری کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان به عنوان یک ضرورت در بحث توسعه منابع انسانی سازمان های دولتی مطرح است. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های موثر بر ارتقای بهره وری کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی انجام شده است.
روش‌ها: یک مطالعه توصیفی که به روش اکتشافی در سال 1395 در یک سازمان بهداشتی و درمانی نظامی انجام شده است. این پژوهش در دو گام طراحی شده است. در گام اول طی یک مطالعه ی مروری به شناخت مولفه های موثر بر بهره وری پرداخته شد و در گام دوم به منظور اطمینان از تایید یافته های مطالعات مروری؛ همان عامل ها توسط خبرگان فنی بخش های مختلف ستاد جامعه مورد مطالعه، دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. با روش نمونه گیری هدفمند 40 نفر خبره فنی انتخاب شدند که در این مطالعه مشارکت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 20 SPSS استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته ها در گام اول، به شناخت یازده مولفه موثر بر بهره وری شامل انگیزش، رشد ذهنی فکری، سلامت فردی، توانایی، حمایت سازمانی، وضوح شغل، محیط، سبک مدیریت، آموزش، فرهنگ سازمانی و ارزیابی عملکرد رسید. یافته های گام دوم نشان داد نتایج اکتشافی همان یافته های مطالعات مروری را تایید کرد و با آن منطبق بود. در نهایت مولفه ها به دو بعد مجزا  تقسیم شد که شامل عوامل فردی (انگیزش، رشد ذهنی فکری، سلامت فردی، توانایی) و عوامل محیطی سازمانی (حمایت سازمانی، وضوح شغل، محیط، سبک مدیریت، آموزش، فرهنگ و ارزیابی عملکرد) می باشد.
نتیجه‌گیری: بهره وری کارکنان تحت تاثیر عوامل فردی و محیطی سازمانی است. بنابراین تقویت این عوامل موجب ارتقای بهره وری کارکنان خواهد شد و نتایج نشان داد که در این میان می بایست به انگیزش و حمایت سازمانی توجه ویژه ای شود.

کلیدواژه‌ها